[start] W sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej[koniec] 

§ 1.

1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Pieniężno.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

§ 2.

Wprowadza się następującą dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na terenie Gminy Pieniężno:

 

1)   przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki  -  4,00 zł

 

2)   przy sprzedaży ze stołów stanowiących wyposażenie targowiska  -  6,00 zł                                      

 

3)   przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego, z samochodu osobowego, z samochodu ciężarowego              - 13,00 zł

 

4)   przy sprzedaży z namiotów będących własnością sprzedających  - 10 zł

 

5)   od innych form sprzedaży nieokreślonych w uchwale  - 15 zł

§ 3.

 1)      Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 2)      Termin płatności opłaty targowej przypada na dzień, w którym była prowadzona sprzedaż.

 3)      Inkasentami opłaty targowej wyznacza się następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie: Panią Jolantę Karbanik, Panią Renatę Cichy, Pana Marcina Budzyńskiego i Pana Stanisława Gacurę.

 4)      Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 1% od pobranych kwot opłaty targowej, rozliczenie następuje w okresach kwartalnych.

  § 4. 

 Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie.

  § 5. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 § 6.

 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Alina Mańkut