§ 1.Wprowadza się opłatę od posiadania psów od osób fizycznych na terenie Gminy Pieniężno od każdego psa w wysokości – 15 zł – rocznie.

 § 2.Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania w terminie do końca roku kalendarzowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pieniężnie nr 79 8313 0009 0042 6015 2000 0010 lub w kasie Urzędu.

 § 3.Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie.

 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 § 5.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Mańkut