a:48:{s:4:"name";s:46:"Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:17:"Magdalena Strzyż";s:11:"createdDate";s:10:"2018-04-30";s:18:"responsibleContent";s:17:"Magdalena Strzyż";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:6134:"

Krok po kroku

 1. Wniosek (do pobrania poniżej) o zameldowanie złóż w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pokój nr 8. 
  Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: 
  a. dane osoby podlegającej zameldowaniu,
  b. informację o charakterze pobytu (stały czy czasowy) oraz okres przebywania pod wskazanym adresem, 
  c. imię i nazwisko oraz adres osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować, 
  d. dowody na poparcie twierdzeń zawartych we wniosku, a w przypadku wskazania świadków - podaj ich imiona, nazwiska i dokładne adresy.
 2. Do wniosku dołącz:
          a. formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”                              (w zależności od deklarowanego we wniosku pobytu),
          b. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
          c. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
          Pamiętaj o dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub ważny paszport).
          Wniosek wszczyna postępowanie, po jego zakończeniu decyzję możesz odebrać
         osobiście lub może być ona wysłana pod wskazany adres.

Wymagane Dokumenty

 1. Pisemny wniosek o zameldowanie.
 2. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Opłaty należy dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie lub przelewem na rachunek bankowy: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku Oddział Braniewo, Filia Pieniężno 79 8313 0009 0042 6015 2000 0010
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Miejsce złożenia i odbioru
Urząd Miejski w Pieniężnie pokój nr 8


Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Uwagi

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
 2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie, zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1852)
";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2020-2-19 14:42:34";s:8:"editDate";s:18:"2020-2-19 14:42:34";s:6:"editBy";s:3:"238";s:10:"editorName";s:10:"Magdalena ";s:13:"editorSurname";s:7:"Strzyż";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:17:"Gmina Pieniężno";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:3:{i:0;i:5199;i:1;i:5200;i:2;i:5201;}}}