[start]Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.

Zgodnie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Pieniężna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Pieniężno do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje będą trwały od 28 września 2020 r. do 12 października 2020 r.  [koniec] 

1.            Projekt uchwały zamieszczamy na stronie internetowej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

2.            Organizacje mogą zgłaszać uwagi do projektu aktu prawa miejscowego na specjalnie przygotowanym formularzu, udostępnionym na stronie internetowej bip.pieniezno.pl oraz dostępnym w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, pokój nr 20.

3.            Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu Miejskiego w terminie do 12 października 2020 r. na adres email: inwestycje@pieniezno.pl, lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie urzędu.  

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacji, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.Załączniki:

Projekt
Zarządzenie Burmistrza
Tabela zmian