Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2022.1173) Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Wrzos” w Olsztynie w sezonie 2022/2023 oraz informację  o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Szczegółowy plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.

            

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Pieniężnie (http://bip.pieniezno.pl/).Załączniki:

Obwieszczenie