Zarządzenie Nr 52/2023
Burmistrza Pieniężna

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                             (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 40), oraz art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy       (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1465) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy

 

 

§ 2

O ustalonych dniach wolnych od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

1.   Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

2.   Zamieszczenie informacji na stronie internetowej: bip.pieniezno.pl i pieniezno.pl

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.