W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Samodzielne stanowisko ds. oświaty

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Teresa Krysiuk, Pieniężno
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.
Szczegóły
Stanowisko Samodzielne stanowisko ds. oświaty
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, pok. 14, ul. Generalska 8
Status rozstrzygnięte
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 14 lutego 2020 r.
 
BURMISTRZ   PIENIĘŻNA
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE
„Samodzielne stanowisko ds. oświaty”

 

 

 1.    Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
2.    Rodzaj i miejsce zatrudnienia

Umowa o pracę 1/2 etatu, Urząd Miejski w Pieniężnie
3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)        Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2)        Wykształcenie wyższe,

3)        Co najmniej pięcioletni staż pracy w administracji samorządowej na podobnym stanowisku,

4)        Biegła znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie oświaty,

5)        Znajomość i umiejętność obsługi programów: SIO, pakietu Microsoft Office,

6)        Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)        Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1)        Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem do dyspozycji,

2)        Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,

3)        Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,

4)        Dyspozycyjność, komunikatywność,

5)        Wysoki stopień zaangażowania w pracę,

6)        Gotowość do pogłębiania wiedzy,

7)        Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych (odporność na stres).


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Koordynacja spraw oświatowych na terenie miasta i gminy,

2)      Organizacja dowożenia uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków.

3)      Przygotowywanie projektów uchwał rady miasta z zakresu oświaty,

4)      Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształcenie placówek oświatowych oraz opiniowanie ich lokalizacji,

5)      Prowadzenie kontroli w placówkach oświatowych w zakresie wynikającym z ustawy o systemie oświaty,

6)      Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej awansów zawodowych nauczycieli,

7)      Organizacja przeprowadzania awansów zawodowych nauczycieli,

8)      Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola oraz przedstawianie ich do akceptacji,

9)      Opracowywanie projektów sieci szkół oraz określanie granic ich obwodów,

10)  Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół,

11)  Organizacja przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół,

12)  Bezpośrednia współpraca z dyrektorami szkół,

13)  Współpraca z Kuratorium Oświaty i Ministerstwem Edukacji Narodowej,

14)  Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych,

15)  Organizacja szkoleń z zakresu oświaty,

16)  Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej,

17)  Prowadzenie spraw i ewidencji w zakresie realizacji obowiązku nauki przez
młodzież w wieku 16-18 lat,

18)  Bieżące analizowanie i wprowadzania danych informacji w aplikacji SIO,

19)  Zbierane i scalanie danych z placówek oświatowych działających na terenie gminy.


Warunki pracy na stanowisku:

1)        Praca administracyjno-biurowa,

2)        Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,

3)        Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

4)        Oświetlenie naturalne i sztuczne,

5)        Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.


Informacje dodatkowe:

1)        Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

2)        Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.


Wymagane dokumenty:

1)        życiorys (CV), list motywacyjny,

2)        dokument poświadczający wykształcenie,

3)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,

4)        kserokopie świadectw pracy,

5)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)        zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

7)        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)        oświadczenie o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


4.    Inne informacje:

1)        Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Samodzielne stanowisko ds. oświaty’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 25.02.2020 do godziny 12:00,

2)        Pierwszy etap naboru polega na wstępnej selekcji ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

3)        Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 3 dni,

4)        Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 

5)        Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,

6)        Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14,

7)        Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 03,

8)        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)”.


5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 203 kB

Powiadom znajomego