W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Samodzielne stanowisko ds Kadr

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Malwina Grobelna, Łajsy, gm. Pieniężno
Uzasadnienie wyboru Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz zdobyła największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko Samodzielne stanowisko ds Kadr
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. 14
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 19 listopada 2020 r.

BURMISTRZ   PIENIĘŻNA
OGŁASZA NABÓR 
NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE 
„Samodzielne stanowisko ds. Kadr”


1. Nazwa i adres jednostki
Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
2. Rodzaj i miejsce zatrudnienia
Umowa o pracę 1 etat, Urząd Miejski w Pieniężnie
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1)Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
2)Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)Staż pracy minimum 2 lata 
4)Wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce
5)Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem,
6)Znajomość przepisów w szczególności: 
- ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, prawo oświatowe, o pomocy społecznej, o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
7)Znajomość i umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office,
8)Nieposzlakowana opinia.
9)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe:
1)Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
2)Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,
3)Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,
4)Dyspozycyjność, komunikatywność,
5)Wysoki stopień zaangażowania w pracę,
6)Gotowość do pogłębiania wiedzy,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników.
2)Sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak.
3)Prowadzenie spraw w zakresie:
a)akt i spraw osobowych pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych i umów absolwenckich i stażu,
b)opracowywanie obowiązującej  sprawozdawczości  statystycznej,  analiz
i informacji dotyczących pracowników urzędu,
c)reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
d)reklamowanie osób (radnych) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji - uzupełnienia Sił Zbrojnych.
4)Prowadzenie archiwum akt pracowniczych obecnych i byłych pracowników Urzędu,
5)Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, ewidencja wyjść i wyjazdów służbowych i prywatnych w godzinach pracy, 
6)Przygotowywanie informacji o wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych, 
7)Pełnienie nadzoru nad wykonywaniem dokumentacji przez specjalistę ds. bhp zabezpieczenie należytej ochrony pracy i warunków bhp oraz p/poż.
8)Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze
socjalnym i motywacyjnym dla uczniów.
9)Prowadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
10)Przyznawanie opieki zdrowotnej ze środków publicznych
11)Zapewnienie dozoru przy dowozie dzieci do szkół.
12)Organizowanie i koordynowanie staży, praktyk uczniów i studentów.
13)Nadzór nad osobami skierowanymi przez Sąd do prac nieodpłatnych

Warunki pracy na stanowisku:
1)Praca administracyjno-biurowa,
2)Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,
3)Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4)Oświetlenie naturalne i sztuczne,
5)Wyjazdy służbowe na terenie gminy, powiatu i województwa
6)Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.

Informacje dodatkowe:
1)Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
2)Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

Wymagane dokumenty:
1)życiorys (CV), list motywacyjny – opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem
2)dokument poświadczający wykształcenie (kopie),
3)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,
4)kserokopie świadectw pracy,
5)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - kopie,
6)oświadczenie/zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, 
7)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.”
Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1292) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4. Inne informacje:
1)Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Samodzielne stanowisko ds. Kadr’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 30.11.2020 do godziny 14:00,
2)Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 5 dni roboczych,
3)Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,  
4)Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,
5)Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14 przez okres 1 miesiąca po zakończeniu naboru. Nieodebrane dokument zostaną komisyjnie zniszczone po w/w okresie.
6)Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00,
7)Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia                21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1292.)”.
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Załączniki

Kadry pdf, 217 kB

Powiadom znajomego