W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Krzyżanowska Magda, Kierpajny Wielkie
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.
Szczegóły
Stanowisko Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pokój nr 14.
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

 

BURMISTRZ   PIENIĘŻNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE 

„Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym” 

 

 

1.    Nazwa i adres jednostki

Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

2.    Rodzaj i miejsce zatrudnienia

Umowa o pracę 1 etat, Urząd Miejski w Pieniężnie

3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

1)        Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2)        Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)        Staż pracy (praktyk) minimum 1 rok w administracji 

4)        Wykształcenie min. średnie 

5)        Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem,

6)        Znajomość przepisów w szczególności: 

- ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, 

- rozporządzenie: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

7)        Znajomość i umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office,  Edicta (EZD)

8)        Nieposzlakowana opinia.

9)        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wymagania dodatkowe:

1)        Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

2)        Wykształcenie wyższe: administracja, prawo

3)        Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,

4)        Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,

5)        Dyspozycyjność, komunikatywność,

6)        Wysoki stopień zaangażowania w pracę,

7)        Gotowość do pogłębiania wiedzy,

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.         Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej burmistrzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

a)         Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,

b)        Prowadzenie ewidencji korespondencji,

c)         Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy zapasowych od pomieszczeń.

2.         Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem.

3.         Zaopatrzenie urzędu w niezbędne wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne.

4.         Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie remontów i napraw oraz konserwacji w urzędzie.

5.         Organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.

6.         Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.

7.         Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i odbiorem korespondencji urzędowej z placówki pocztowej wraz z rozdziałem korespondencji.

8.         Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

9.         Prowadzenie rejestru umów. 

10.     Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie.

11.     Współpraca z sołtysami i przewodniczącymi samorządu mieszkańców.

12.     Prenumerowanie czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych.

13.     Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,

14.     Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w celu ogłoszenia ich w siedzibie urzędu oraz w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.

 

Warunki pracy na stanowisku:

1)        Praca administracyjno-biurowa,

2)        Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,

3)        Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

4)        Oświetlenie naturalne i sztuczne,

5)        Wyjazdy służbowe na terenie gminy, powiatu i województwa

6)        Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

1)        Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

2)        Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

 

Wymagane dokumenty:

1)        życiorys (CV), list motywacyjny – opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem

2)        dokument poświadczający wykształcenie (kopie),

3)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,

4)        kserokopie świadectw pracy,

5)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - kopie,

6)        oświadczenie/zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, 

7)        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)        oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.”

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1292) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

4.    Inne informacje:

1)        Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 30.08.2021 do godziny 12:00,

2)        Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 5 dni roboczych,

3)        Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,  

4)        Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,

5)        Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14 przez okres 1 miesiąca po zakończeniu naboru. Nieodebrane dokument zostaną komisyjnie zniszczone po w/w okresie.

6)        Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00,

7)                Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia                21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1292.)”.

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Załączniki

Informacja pdf, 25 kB

Powiadom znajomego