W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Młodszy referent w Wydziale Inwestycji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Kandydaci nie otrzymali wystarczającej ilości punktów
Szczegóły
Stanowisko Młodszy referent w Wydziale Inwestycji
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. nr 14
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 7 września 2021 r.

BURMISTRZ   PIENIĘŻNA
OGŁASZA NABÓR 
NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE 
„Młodszy referent w Wydziale Inwestycji”


1. Nazwa i adres jednostki
Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
2. Rodzaj i miejsce zatrudnienia
Umowa o pracę 1 etat, Urząd Miejski w Pieniężnie
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
2) Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) Wykształcenie min. średnie 
4) Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem,
5) Znajomość przepisów w szczególności: 
- ustawy: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego
6) Znajomość i umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office,  
7) Nieposzlakowana opinia.
8) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy lub w administracji samorządowej
2) Wykształcenie wyższe
3) Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX, znajomość programu do kosztorysowania
4) Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,
5) Dyspozycyjność, komunikatywność,
6) Wysoki stopień zaangażowania w pracę,
7) Gotowość do pogłębiania wiedzy,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. W zakresie zamówień publicznych prowadzonych w urzędzie:
1) Sporządzanie planu zamówień,
2) Przesyłanie ogłoszeń o zamówienia publiczne do publikacji 
3) Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej,
4) Przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
5) Występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych przez prawo zamówień publicznych, w m. in. w zakresie:
a) zastosowania trybu „z wolnej ręki”,
b) zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony.
6) Udział w komisjach przetargowych i konkursowych, zgodnie z zarządzeniem burmistrza,
7) Stała współpraca z wydziałami urzędu w zakresie zamówień publicznych,
8) Przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w urzędzie,
9) Prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych zgodnie z ustawą,
10) Prowadzenie spraw zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń.
2. W zakresie spraw inwestycyjno-budowlanych:
1) Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie m. in. : zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczania ścieków komunalnych, gminnych dróg i mostów, urządzeń sportowo-rekreacyjnych,  budownictwa komunalnego.
2) Udział w opracowaniu lub aktualizacji planów strategicznych dla gminy,
3) Udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych gminy przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych.
4) Określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót.
5) Przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego.
6) Sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów
7) Przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:
a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
b) sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,
d) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,
e) organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych,
3. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1) Realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy.
2) Współpraca z powiatowym komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
3) Realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeń terenu, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
4) Udział w inspekcji gotowości do działań operacyjnych przeprowadzanych przez organy inspekcyjne PSP jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do KSRG na obszarze gminy.
5) Bieżąca współpraca ze starostwem oraz komendantem powiatowym PSP w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze gminy.
6) Współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru gminy.
7) Współpraca z komendantem powiatowym PSP w zakresie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.
8) Współudział w organizowaniu powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.
9) Prowadzenie wykazu OSP na terenie gminy.
10) Rozliczanie paliwa samochodów pożarniczych i motopomp oraz wydawanie kart drogowych kierowcom i kart motopomp.

Warunki pracy na stanowisku:
1) Praca administracyjno-biurowa,
2) Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,
3) Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4) Oświetlenie naturalne i sztuczne,
5) Wyjazdy służbowe na terenie gminy, powiatu i województwa
6) Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.

Informacje dodatkowe:
1) Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
2) Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), list motywacyjny – opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem
2) dokument poświadczający wykształcenie (kopie),
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - kopie,
6) oświadczenie/zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, 
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.”
Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1292) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4. Inne informacje:
1) Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Młodszy referent w Wydziale Inwestycji’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 20.09.2021 do godziny 12:00,
2) Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 5 dni roboczych,
3) Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,  
4) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,
5) Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14 przez okres 1 miesiąca po zakończeniu naboru. Nieodebrane dokument zostaną komisyjnie zniszczone po w/w okresie.
6) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00,
7) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia                21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1292.)”.
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 279 kB

Powiadom znajomego