W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Iwetta Demkowicz, 14-520 Pieniężno
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz zdobyła największą ilość punktów podczas rozmowy
Szczegóły
Stanowisko Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. 14
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 01 czerwca 2022 r.

BURMISTRZ   PIENIĘŻNA
OGŁASZA NABÓR 
NA STANOWISKO  DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE 
„REFERENTA  W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ”

1. Nazwa i adres jednostki
Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
2. Rodzaj i miejsce zatrudnienia
Umowa o pracę (pełen etat), Urząd Miejski w Pieniężnie
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
2) Wykształcenie wyższe - studia magisterskie, inżynierskie lub licencjat o kierunku budownictwo, geodezja, administracja, prawo,
3) Znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku pracy m. in.: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, o drogach publicznych, prawo wodne, kodeks cywilny
4) Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:
1) Preferowane doświadczenie pracy, stażu lub praktyki w administracji samorządowej minimum 12 miesięcy,
2) Umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń biurowych 
3) Znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint
4) Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem do dyspozycji,
5) Umiejętność pisania i  redagowania pism, 
6) Zdolność koncepcyjnego i analitycznego myślenia 
7) Dyspozycyjność, komunikatywność,
8) Wysoki stopień zaangażowania w pracę
9) Gotowość do pogłębiania wiedzy.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych.
2) Zarządzanie,  modernizacja,  utrzymanie  i  ochrona  dróg  gminnych i wewnętrznych prowadzących po gruntach będących własnością gminy.
3) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
4) Wydawanie decyzji i naliczanie opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg gminnych.
5) Wydawanie zezwoleń na wykonanie zjazdów z dróg gminnych.
6) Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
7) Wydawanie zaświadczeń o możliwości połączenia działki budowlanej z drogą publiczną, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.
8) Prowadzenie ewidencji dróg gminnych, mostów, przepustów.
9) Aktualizacja oznakowania pionowego dróg gminnych.
10) Sporządzanie informacji o drogach gminnych publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
11) Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
12) Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
13) Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych.
14) Przygotowywanie projektów opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych oraz zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
15) Opracowywanie wniosków dotyczących czasowego wyłączenia ulic z ruchu na okres organizacji imprez masowych.
16) Opracowywanie opinii dotyczących koordynacji połączeń komunikacyjnych w przewozach pasażerskich.
17) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy.
18) Koordynowanie i realizacja zadań wynikających z kodeksu cywilnego – dzierżawa, najem
19) Koordynowanie i realizacja zadań z zakresu prawa wodnego. 
20) Koordynowanie i realizowanie zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Warunki pracy na stanowisku:
1) Praca administracyjno-biurowa,
2) Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,
3) Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4) Oświetlenie naturalne i sztuczne,
5) Wyjazdy służbowe na terenie gminy, powiatu i województwa
6) Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec / lipiec
7) Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.

Informacje dodatkowe:
1) Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. , Nr 530) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
2) Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom /,
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych
4) kserokopie świadectw pracy,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8) oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.” 
Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4. Inne informacje:
1) Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „REFERENT  W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 13.06.2022 do godziny 12:00.  
2) Pierwszy etap naboru polega na wstępnej selekcji ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych.  
3) Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 5 dni. 
4) Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,  
5) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,  
6) Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14.  
7) Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14 przez okres 1 miesiąca po zakończeniu naboru. Nieodebrane dokument zostaną komisyjnie zniszczone po w/w okresie.
8) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  55 237 46 00 
9) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia                21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1292.)”.
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedza datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

 

 

 

Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne oraz terminie i miejscu konkursu na stanowisko: ,,Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej ’’

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu, po analizie ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,  zaprasza następujących kandydatów:
1. Demkowicz Iwetta , 14-520 Pieniężno
2. Roman Ewa , 11-130 Orneta   

I etap dnia 17.06.2022 r. godz. 10.00
Test z przepisów prawa (45 min.) – od 15 do 25 pytań 

II etap dnia 17.06.2022 r. godz. 11.30
Rozmowa kwalifikacyjna – przechodzi osoba która uzyskała największą ilość punktów z testu (min. 70% poprawnych odpowiedzi).

 

 

 

Załączniki

Informacja pdf, 24 kB

Powiadom znajomego