W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Referent w Wydziale Organizacyjnym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Joanna F. - Ś. , Bornity
Uzasadnienie wyboru Wpłynęła jedna oferta, kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze
Szczegóły
Stanowisko Referent w Wydziale Organizacyjnym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pienięznie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pienięznie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. nr 14
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 20 stycznia 2023 r.
BURMISTRZ PIENIĘŻNA OGŁASZA NABÓR 
NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE 
„Referent w Wydziale Organizacyjnym”


1. Nazwa i adres jednostki:
Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
2. Rodzaj i miejsce zatrudnienia
Umowa o pracę 1 etat, Urząd Miejski w Pieniężnie
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
2) Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) Staż pracy minimum 2 lata w administracji samorządowej na podobnym stanowisku
4) Wykształcenie wyższe: administracja, prawo
5) Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem,
6) Znajomość przepisów w szczególności: 
- ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, 
- rozporządzenie: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
7) Znajomość i umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office,  Edicta (EZD)
8) Nieposzlakowana opinia.
9) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
2) Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,
3) Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,
4) Dyspozycyjność, komunikatywność,
5) Wysoki stopień zaangażowania w pracę,
6) Gotowość do pogłębiania wiedzy,


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie
2. Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej burmistrzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
a) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,
b) Prowadzenie ewidencji korespondencji,
c) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy zapasowych od pomieszczeń.
3. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem.
4. Organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
5. Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
6. Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i odbiorem korespondencji urzędowej z placówki pocztowej wraz z rozdziałem korespondencji.
7. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
8. Prowadzenie rejestru umów. 
9. Współpraca z sołtysami i przewodniczącymi samorządu mieszkańców.
10. Prenumerowanie czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych.
11. Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,
12. Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w celu ogłoszenia ich w siedzibie urzędu oraz w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.

Warunki pracy na stanowisku:
1) Praca administracyjno-biurowa,
2) Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,
3) Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4) Oświetlenie naturalne i sztuczne,
5) Wyjazdy służbowe na terenie gminy, powiatu i województwa
6) Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.

Informacje dodatkowe:
1) Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
2) Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), list motywacyjny – opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem
2) dokument poświadczający wykształcenie (kopie),
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - kopie,
6) oświadczenie/zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, 
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.”
Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4. Inne informacje:
1) Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Referent w Wydziale Organizacyjnym’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 02.02.2023 do godziny 12:00,
2) Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 5 dni roboczych,
3) Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,  
4) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,
5) Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14 przez okres 1 miesiąca po zakończeniu naboru. Nieodebrane dokument zostaną komisyjnie zniszczone po w/w okresie.
6) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00,
7) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia                21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Załączniki

Konkurs pdf, 207 kB

Powiadom znajomego