Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Lidzbarskiej 10 w Pieniężnie.


STATUT PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
sp. z o.o. W PIENIĘŻNIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Pieniężnie działa na podstawie:

a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991r. w sprawie szczególnego trybu działania Przedsiębiorstw Państwowych podlegających komunalizacji (Dz. U. Nr 58, poz. 248),

b) Zarządzenia Wojewody Elbląskiego z dnia 27 grudnia 1991r. oraz decyzji z dnia 22 czerwca 1992r. w sprawie komunalizacji Przedsiębiorstwa,

c) Decyzji Zebrania Ogólnego pracowników z dnia 15 kwietnia 1997r. w sprawie wyboru formy przekształcenia przedsiębiorstwa oraz wniosku do Zarządu Miasta i Gminy w Pieniężnie z dnia 15 kwietnia 1997r.,

d) Uchwały Nr 1/97 z dnia 15 kwietnia 1997r. Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie dotyczącej przekształcenia Przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. z udziałem Miasta i Gminy w Pieniężnie,

e) Uchwały Nr XXIX/112/97 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 czerwca 1997r. w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej,

f) Aktu Notarialnego Nr 5027/97 z dnia 12 sierpnia 1997r. przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o.,

g) Postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, Wydział V Gospodarczy (Sygn. akt Ns. Rej. p.p. 64/97 a dnia 4 listopada 1997r. o wykreśleniu z rejestru Przedsiębiorstw Państwowych i powołaniu Spółki z o.o. postanowieniem z dnia 31 października 1997r. (Sprawa Ns. Rej. H. 339/97 Sąd Rejonowy w Elblągu).

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Pieniężno, ul. Lidzbarska 10.

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. jest samodzielnym, samorządowym, samofinansującym się podmiotem gospodarczym, posiadającym osobowość prawną i zaliczane jest do przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

2. Organy Przedsiębiorstwa działają zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadań przedsiębiorstwa.

3. Organy państwowe i samorządowe mogą podejmować decyzje w zakresie działalności przedsiębiorstwa tylko w przypadkach przewidzianych przepisami ustawowymi.

4. Organem założycielskim Przedsiębiorstwa, Spółki z o.o. jest Rada Miejska w Pieniężnie.

ROZDZIAŁ II
Cel, zadania i zakres działalności

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. ma na celu bieżące i nieprzerwane świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia odbiorców w wodę i odbiór ścieków.

2. Terenem działania jest Miasto i Gmina Pieniężno dotyczącego ust. 1, a innej działalności określonej w akcie notarialnym na terenie całego kraju.

3. Do zadań przedsiębiorstwa należy:

a) produkcja i uzdatnianie wody pitnej,

b) dostawa wody do odbiorców,

c) odbiór i oczyszczanie ścieków,

d) eksploatacja, budowa i modernizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,

e) świadczenie usług w zakresie określonym w punktach a) – d),

f) administrowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi,

g) świadczenie usług zleconych (konserwacja i naprawa sieci burzowej, melioracyjnej, robót ziemnych itp.),

h) wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

i) kontrola użytkowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych u odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ III
Organy przedsiębiorstwa

§ 5. 1. Organami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. są:

1) Zgromadzenie Wspólników,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd Spółki.

ROZDZIAŁ IIIa
Zgromadzenie Wspólników

§ 6. 1. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników należy:

r

1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok obrachunkowy.

2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.

3) Udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.

4) Wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

5) Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z nich.

6) Zatwierdzanie regulaminu pracy przedsiębiorstwa, regulaminu Zarządu, uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej.

7) Emisja obligacji.

8) Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego.

9) Tworzenie funduszy celowych.

10) Nabywanie lub zbywanie nieruchomości.

11) Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

12) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim użytkowania.

13) Podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki.

14) Zmiana umowy spółki.

15) Rozwiązanie spółki.

§ 7. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

§ 8. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.

§ 9. Dopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocników.

ROZDZIAŁ IIIb
Rada Nadzorcza

§ 10. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

4. Trzech członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.

5. Prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej posiadają pracownicy Spółki.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady.

7. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

8. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

9. Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej określa regulamin.

§ 11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.

2. Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat.

3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.

4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz prowadzonych kontroli.

5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania.

6. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu.

7. Kompetencje Rady Nadzorczej nie wyłączają prawa wspólnika do kontroli Spółki.

8. Członkowie Zarządu nie mogą być Członkami Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ IIIc
Zarząd Spółki

§ 12. 1. Zarząd Spółki składa się z jednej osoby.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, może to odbywać się na wniosek Rady Nadzorczej.

4. Odwołanie Prezesa lub nie udzielenie pokwitowania jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy.

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Kodeksem Handlowym lub niniejszą umową dla innych organów.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Spółki

§ 13. 1. W skład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. wchodzą:

a) Pion konserwacyjno-eksploatacyjny,

b) Pion ekonomiczno-finansowy:

– prokurent,

c) Pion Prezesa Zarządu:

– dział administracyjno-socjalny,

– sekcja BHP, P. poż. i OC.

§ 14. Kryteria i zasady tworzenia komórek organizacyjnych, a także podział czynności (obowiązków), uprawnień i odpowiedzialności osób określa regulamin organizacyjny Spółki ustalony przez Prezesa Zarządu w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

ROZDZIAŁ V
Mienie Spółki

§ 15. 1. Organem Założycielskim Spółki jest Rada Miejska w Pieniężnie.

2. Organ Założycielski wyposażył Spółkę w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym o jej utworzeniu tj. Akt notarialny Repetorium A. Nr 5027/97.

3. Skład mienia znajduje się w spisie środków, nieruchomości i gruntów, a wartość określona akcjami.

4. Spółka gospodarując przekazanym mieniem zapewnia jego ochronę.

ROZDZIAŁ VI
Kapitał Spółki

§ 16. 1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji tworzą kapitał własny Spółki.

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 881 900,00 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 8 819 (osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście) równych i niepodzielnych udziałów w wysokości po 100 zł (sto złotych) każdy.

3. Pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

4. Wszystkie udziały wymienione w ust. 2 należą do Gminy Pieniężno.

5. W wypadku dalszej prywatyzacji Spółki część udziałów zgodnie z obowiązującymi przepisami należy się nieodpłatnie pracownikom Spółki.

6. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

ROZDZIAŁ VII
Gospodarka Spółki

§ 17. 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.

2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zarząd Spółki w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikowi (wspólnikom).

5. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.

6. Spółka przeznacza co roku minimum 8% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego.

7. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

8. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółka dzieli między wspólników, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników postanowi inaczej.

9. Wypłata podzielonego zysku Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Handlowego i ustaw szczególnych.

2. Integralną częścią Statutu jako załączniki są:

– Załącznik Nr 1 – Regulamin Zgromadzenia Wspólników,

– Załącznik Nr 2 – Regulamin działania Rady Nadzorczej PWiK, Spółka z o.o.,

– Załącznik Nr 3 – Regulamin pracy obowiązujący w Spółce,

– Załącznik Nr 4 – Zakładowy System Wynagradzania PWiK, Spółka z o.o. w Pieniężnie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij