Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Łoźnik 17/6

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Łoźnik 17

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6

Typ przetargu Rokowania

Rodzaj nieruchomości Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza 1.952,00

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

rokowania nie wyłoniły nabywcy, brak prawidłowego zgłoszenia.

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 64/2016

B u r m i s t r z a  Pieniężna

z dnia 29 września 2016 r.

 

w sprawie: sprzedaży w drodze rokowań  nieruchomości komunalnej

 

                  Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U z 2013 nr 594 ze zmianami ), art.25 ust.1 i 2, art.28, art.37 ust.1, art.38, art.39 ust.2, art.41, art.67 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., Nr 1774 ze zm.), w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 149 poz. 1490) Burmistrz Pieniężna zarządza:

                                                           § 1

Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pieniężno:

- lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z 1/6 udziału w częściach wspólnych budynku i  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w miejscowości Łoźnik 17, działka ewidencji gruntów obrębu Łoźnik gmina Pieniężno  nr 89/30 o pow. 0,2665 ha,   figurującej w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00019256/5 - ujętego w ogłoszeniu stanowiącym   załącznik nr 2.

                                                          § 2

Zatwierdzić regulamin rokowań, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.        

                                                          § 3

Powołać Komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości opisanej w  § 1 w następującym składzie:

Przewodniczący:   Krzysztof Skiba

Członkowie:          Renata Cichy

                              Jolanta Karbanik

                              Marcin Budzyński

                                                        § 4

Powołana w § 3 Komisja przeprowadza rokowania w oparciu o Regulamin rokowań.      

                                                      § 5

Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                       § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                    

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

REGULAMIN  ROKOWAŃ

 

Przedmiot rokowań

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości  wymienionej w § 1 Zarządzenia. 

Formę i warunki ogłoszenia o rokowaniach w sprawie zbycia ww. nieruchomości, które pomimo ogłaszanych dwóch przetargów nie znalazły nabywcy, określił Burmistrz Pieniężna.

Cel rokowań

Celem rokowań jest ustalenie nabywcy przedmiotowej nieruchomości, oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania.

 Sposób przeprowadzenia rokowań

  • Rokowania zostaną przeprowadzone przez powołaną niniejszym Zarządzeniem Komisję, która podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
  • Komisja pracuje trzyosobowym składzie. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza głosowanie w pełnym składzie. Komisja zbiera się w miejscu i czasie podanym przez organizatora rokowań - Burmistrza Pieniężna.
  • W rokowaniach, jako potencjalni nabywcy, nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby , które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji.
  • Rokowania zostaną przeprowadzone choćby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
  • Przewodniczący Komisji otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje podane w ogłoszeniu o rokowaniach.
  • Komisja w obecności uczestników:

- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń i  sprawdza zawarte w nich dane,  bez ujawniania ich treści uczestnikom,

- sprawdza tożsamość uczestników,

   - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników,

   - ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań i  termin  części ustnej,

Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

-          zostały złożone po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie,

-          nie odpowiadają warunkom rokowań,

-          nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne lub nieczytelne, a także gdy dane te budzą wątpliwości co do ich treści.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaznacza się, że dodatkowe propozycje uczestników składane w ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu do rokowań.

Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę nieruchomości  bądź stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

Jeśli uczestnicy rokowań złożyli równorzędne propozycje – Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

Z przeprowadzonych rokowań Przewodniczący Komisji sporządza protokół.

Z chwilą podpisania protokołu rokowania uważa się za zamknięte.

Protokół sporządza się w czterech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.

Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.

Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Bezpośrednio po zamknięciu rokowań Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników o ich wyniku.

Burmistrz Pieniężna wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikowi rokowań przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Pieniężna w terminie  7 dni od dnia zamknięcia rokowań. Skarga winna być rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Burmistrz Pieniężna może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie zaskarżonych czynności  lub unieważnić rokowania  bądź uznać skargę za niezasadną.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej – Burmistrz Pieniężna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega wówczas  zwrotowi.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca nieruchomości zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika który nie został ustalony nabywcą nieruchomości zwraca się niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia nieruchomości, do której dolicza się podatek VAT –zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, w przypadku sprzedaży ratalnej termin pierwszej raty.

Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Burmistrz Pieniężna zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby fizyczne biorące udział w rokowaniach mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach.

Gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

 

Załącznik Nr 2 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 6  w budynku położonym w miejscowości Łoźnik 17

 

Dane dotyczące nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 wraz z 1/6 udziału w częściach wspólnych budynku i  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w miejscowości Łoźnik 17, działka ewidencji gruntów obrębu Łoźnik gmina Pieniężno nr 89/30 o pow. 0,2665 ha,   figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00019256/5.  

Nieruchomość zlokalizowana na byłym osiedlu mieszkaniowym PGR Łoźnik, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd do posesji drogą utwardzoną od rogi powiatowej Łoźnik - Pawły. Działka posiada regularny kształt. Teren zagospodarowany – urządzony trawnik. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, murowanym z cegły i pustaków szczelinowych, parterowym z poddaszem użytkowym, dach  dwuspadowy o konstrukcji drewnianej w układzie  płatwiowo-kleszczowym, kryty eternitem. W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych i lokal użytkowy świetlica ze sklepem. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 19,00 m2, w którym znajdują się 2 pomieszczenia. Lokal do remontu. Budynek wyposażony w następujące instalacje: wodociągową z sieci wodociągowej, kanalizacyjną włączona do sieci, elektryczną.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  nieruchomość położona na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wsi Łoźnik.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.952,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa), w tym: lokal mieszkalny – 1.116,00, udział w gruncie 836,00 zł.

     Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone: koszty poniesione przez sprzedającego przygotowujące nieruchomość do sprzedaży (koszt operatu szacunkowego w wysokości  307,50 zł).

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Termin przeprowadzonego przetargu na  zbycie nieruchomości: I przetarg - 3.06.2016 r. – cena wywoławcza 4.880,00 zł, II przetarg -5.08.2016 – cena wywoławcza 2.440,00 zł.

I. Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach można przesyłać lub składać do dnia        31 października 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem –  rokowania  Łoźnik.

II. Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:

       O zakwalifikowaniu zgłoszenia do udziału w rokowaniach będzie decydować data          wpływu do Urzędu.

- imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 

- datę sporządzenia zgłoszenia, 

- oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te              warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ( jednorazowo lub ratalnie ), 

- proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,

- ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej  tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy  w  wys.  200.00 zł ( dwieście)  którą należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr  03 8313 0009 0042 6015 2000 0020  -  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 31 października 2016 roku środki finansowe  znalazły się na rachunku bankowym Gminy Pieniężno.

III. Rozpoczęcie rokowań nastąpi  w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 12.00   w pokoju     nr 12    Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.  

Komisja powołana przez Burmistrza do przeprowadzenia rokowań - w            obecności uczestników -  po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami oraz         wyjaśnieniami zgłoszonymi przez  uczestników rokowań ogłasza, które zgłoszenia               zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

IV. Szczegółowy sposób przeprowadzenia rokowań określa regulamin rokowań, z którym można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, pok.23. tel.0 55 237 46 73.

V. Burmistrz Pieniężna wyznaczy termin zawarcia umowy notarialnej. W przypadku uchylania się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży – wpłacona na konto urzędu zaliczka nie podlega zwrotowi.

VI. Zastrzega się, że Burmistrzowi Pieniężna przysługuje prawo  zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

VII. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. 

VIII. Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 25/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 8 marca 2016 roku do dnia 29 marca 2016 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

IX. Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 11 marca 2016 r.

 

 

 

 

Załączniki

zarządzenie pdf, 2.35 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij