W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pieniężno ul. Kościuszki

XML

Szczegóły

Adres nieruchomości Pieniężno ul. Kościuszki

Przetarg na oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 30/5, o powierzchni 0,0714 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013301/4

Typ przetargu Rokowania

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 27.000,00

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie
          Nabywcą nieruchomości zostali ustaleni Justyna i Krzysztof małżonkowie Kowalscy za kwotę 27.000,00 zł.

Treść

Z A R Z Ą D Z E N I E 
B u r m i s t r z a  Pieniężna
Nr 44/2019 z dnia 3 września 2019 r.

 

w sprawie: sprzedaży w drodze rokowań  nieruchomości komunalnych

 

                  Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2018 nr 994 ), art.25 ust.1 i 2, art.28, art.37 ust.1, art.38, art.39 ust.2, art.41, art.67 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., Nr 121 ze zm.), w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 149 poz. 1490 z 2014 r.) Burmistrz Pieniężna zarządza:

 

                                                          § 1

Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pieniężno:

-  niezabudowanej położonej w miejscowości Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 30/5 o pow. 0,0714 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod  nr EL1B/00013301/4.

                                                         § 2

Zatwierdzić regulamin rokowań, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.        

                                        

                                                         § 3

Powołać Komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości opisanej w  § 1 w następującym składzie:

Przewodniczący:   Krzysztof Skiba

Członkowie:          Renata Cichy, Jolanta Karbanik, Marcin Budzyński

 

                                                       § 4

Powołana w § 3 Komisja przeprowadza rokowania w oparciu o Regulamin rokowań.      

                             

                                                       § 5

Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                       § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pieniężna

Nr 44/2019 z dnia 3 września 2019 r.

 

REGULAMIN  ROKOWAŃ

 

Przedmiot rokowań

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości  wymienionej w § 1 Zarządzenia. 

Formę i warunki ogłoszenia o rokowaniach w sprawie zbycia ww. nieruchomości, które pomimo ogłaszanych dwóch przetargów nie znalazły nabywcy, określił Burmistrz Pieniężna.

 

Cel rokowań

Celem rokowań jest ustalenie nabywcy przedmiotowej nieruchomości, oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania.

 

Sposób przeprowadzenia rokowań
 • Rokowania zostaną przeprowadzone przez powołaną niniejszym Zarządzeniem Komisję, która podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
 • Komisja pracuje w trzyosobowym składzie. Komisja zbiera się w miejscu i czasie podanym przez organizatora rokowań - Burmistrza Pieniężna.
 • W rokowaniach, jako potencjalni nabywcy, nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby , które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji.
 • Rokowania zostaną przeprowadzone choćby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 • Przewodniczący Komisji otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje podane w ogłoszeniu o rokowaniach.
 • Komisja w obecności uczestników:

- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń i  sprawdza zawarte w nich dane,  bez ujawniania ich treści uczestnikom,

- sprawdza tożsamość uczestników,

   - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników,

   - ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań i  termin   części ustnej,
Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

-          zostały złożone po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie,

-          nie odpowiadają warunkom rokowań,

-          nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne lub nieczytelne, a także gdy dane te budzą wątpliwości co do ich treści.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Zaznacza się, że dodatkowe propozycje uczestników składane w ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu do rokowań.

Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę nieruchomości  bądź stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

Jeśli uczestnicy rokowań złożyli równorzędne propozycje – Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

Z przeprowadzonych rokowań Przewodniczący Komisji sporządza protokół.

Z chwilą podpisania protokołu rokowania uważa się za zamknięte.

Protokół sporządza się w czterech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.

Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.

Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Bezpośrednio po zamknięciu rokowań Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników o ich wyniku.

Burmistrz Pieniężna wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnikowi rokowań przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Pieniężna w terminie  7 dni od dnia zamknięcia rokowań. Skarga winna być rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Burmistrz Pieniężna może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie zaskarżonych czynności  lub unieważnić rokowania  bądź uznać skargę za niezasadną.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej – Burmistrz Pieniężna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega wówczas  zwrotowi.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca nieruchomości zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika który nie został ustalony nabywcą nieruchomości zwraca się niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia nieruchomości, do której dolicza się podatek VAT –zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, w przypadku sprzedaży ratalnej termin pierwszej raty.

Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Burmistrz Pieniężna zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby fizyczne biorące udział w rokowaniach mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach.

Gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pieniężna

Nr 44/2019 z dnia 3.09.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

 

Dane dotyczące nieruchomości:

Oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 30/5, o powierzchni     0,0714 ha, figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013301/4.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  nieruchomość położona w obszarze centralnym OC, na terenie oznaczonym symbolem TAG – teren wymagający intensyfikacji wykorzystania na cele komercyjne. 

 

Opis nieruchomości:  
Nieruchomość położona przy ulicy Kościuszki w Pieniężnie, w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej. Bezpośredni dojazd drogą gruntową. Przed działką znajduje się chodnik prowadzący w kierunku centrum miasta. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, położona na wzgórzu ze stromą skarpą od ulicy Kościuszki co ogranicza całkowite wykorzystanie powierzchni działki. Działka położona w zasięgu infrastruktury technicznej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy).

 I. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Terminy przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości: 1.03.2019 r. – cena wywoławcza – 27.000,00 zł, 14.06.2019 r. cena wywoławcza – 27.000,00 zł.

II. Pisemne zgłoszenia
do udziału w rokowaniach można przesyłać lub składać do dnia 7 października 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie                    ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem     –        rokowania  nieruchomość Kościuszki.

 III.                         Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:

 

- imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,  
- datę sporządzenia zgłoszenia, 
- oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te              warunki bez zastrzeżeń,   

 - proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub ratalnie ),                                                                                                                                                           - proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,                                                                    

- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej  tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy  w   wysokości  3.000,00 zł ( trzy tysiące)  którą należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr  03 8313 0009 0042 6015 2000 0020  -  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 7 września 2019 roku środki finansowe  znalazły się na rachunku bankowym Gminy Pieniężno.  O zakwalifikowaniu zgłoszenia do udziału w rokowaniach będzie decydować data wpływu do Urzędu i przedłożone  dokumenty. Brak któregoś z załączników  skutkuje odrzuceniem oferty.

IV. Rozpoczęcie rokowań nastąpi  w dniu 11 października 2019 r. o godz. 13.00   w pokoju     nr 12    Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.  

   Komisja powołana przez Burmistrza do przeprowadzenia rokowań - w obecności uczestników -  po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami oraz wyjaśnieniami zgłoszonymi przez  uczestników rokowań ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 V. Szczegółowy sposób przeprowadzenia rokowań określa regulamin rokowań, z którym można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, pok.23. tel.0 55 237 46 73.

VI.
Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem nr 63/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 11 grudnia 2018 roku do dnia 2 stycznia 2019 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

  Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 21 grudnia 2018 r.
                                                  

 VII. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                   
VIII.
Burmistrz Pieniężna wyznaczy termin zawarcia umowy notarialnej. W przypadku uchylania się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży – wpłacona na konto urzędu zaliczka nie podlega zwrotowi

IX.
Zastrzega się, że Burmistrzowi Pieniężna przysługuje prawo  zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może sięPani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
 • przez e-mail:urzad@pieniezno.pl
 • telefonicznie: (55) 237-46-00

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
 • przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

 

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

 • Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

 • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

 

Załączniki

ogłoszenie pdf, 1.86 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane