W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pienięzno ul. Wolności

XML

Szczegóły

Adres nieruchomości Pienięzno ul. Wolności

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 86/66 o pow. 0,0055 ha – figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00021584/

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość zabudowana

Cena wywoławcza 7.000,00

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nie wpłynęło zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.

Treść

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 25 lutego 2020 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2018  nr 2204 z późn. zmianami)i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia            14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:

                                      PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 86/66  o pow. 0,0055 ha – figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00021584/0.

 

1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  7.000,00 złotych, w tym:

- działka – 3.800,00 zł,

- budynek garażu – 3.200,00 zł.

 

2.Przeznaczenie nieruchomości :
Z
godnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z terenem Przedmieścia Staromiejskiego przyjętego Uchwałą Nr XXVII/168/05 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 maja 2005 r. nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem KDG2 – na którym ustala się lokalizację zespołów garażowych.

3.Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, z dachem jednospadowym.     Położona w sąsiedztwie działek wykorzystywanych pod zabudowę garażową.    Nieruchomość położona w zasięgu sieci infrastruktury technicznej.  

4. Obciążenie nieruchomości:    
N
ieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.                                                                                                  

 5. Termin zagospodarowania:
nie ustala się.                                                                                                                                    6. 6.Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.              

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które:  
1) są najemcami budynku posadowionego na nieruchomości,

2) wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku           nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości 700,00 zł. (siedemset,  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2020 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.         

 Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  6 kwietnia 2020 roku włącznie. 

Zgłoszenie winno zawierać oświadczenie o posiadaniu własności nieruchomości przyległej. Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż dzień przed otwarciem przetargu. Do przetargu komisja dopuszcza wyłącznie osoby zakwalifikowane.        

 Oferent przed rozpoczęciem licytacji powinien okazać komisji:   
                                                                                                                          – dowód wniesienia wadium, 
- dowód tożsamości,  w przypadku osób prawnych lub uczestnictwa w przetargu pełnomocnika stosownego pełnomocnictwa.                                                                                                                                          

Wadium zostanie:  
                                                                                                                 - zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej. 
- zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                                             

 8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w   Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia   10 kwietnia 2020 roku  o godzinie  9.00. 
                                                                                              

 9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.         
10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                                         
11.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie    7 dni od daty przetargu.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe. 
12.   O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.            
13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.      

14.   Nieruchomość gruntowa ujęta została w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 10 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 17 stycznia 2020 r.

15. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może sięPani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
  • przez e-mail:urzad@pieniezno.pl
  • telefonicznie: (55) 237-46-00

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
  • przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

 

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

  • Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

  • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

 

 

Załączniki

ogłoszenie pdf, 599 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane