W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Samorząd mieszkańców Pieniężna

Przewodniczącym samorządu jest Pani Irena Jabłońska (tel. 55 243 69 61).


STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW PIENIĘŻNA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców Pieniężna zwany Samorządem Mieszkańców stanowi jednostkę pomocniczą gminy Pieniężno dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

§ 2. Samorząd Mieszkańców działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

– ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

– uchwały Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 17 grudnia 2002r.

§ 3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców jest miasto Pieniężno.

ROZDZIAŁ II
Zakres działania i zadania Samorządu Mieszkańców

§ 4. 1. Do zakresu działania Samorządu Mieszkańców należą wszystkie sprawy publiczne miasta, nie strzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów samorządu gminnego, organów administracji rządowej i innych podmiotów, w szczególności:

– zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego a także rozporządzenie dochodami z tego źródła w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym statucie,

– opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców miasta, tudzież w innych sprawach, w jakich o taką opinię wystąpi Rada Gminy,

– występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych miasta lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Samorządu Mieszkańców,

– współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu miasta, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami,

– współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, lokalizacji inwestycji, zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji,

– organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej,

– opiniowanie przeznaczenia pustych lokali użytkowych,

– organizowanie przez mieszkańców miasta wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 5. Samorząd Mieszkańców może poprzez swoje organy wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy lub inne podmioty.

ROZDZIAŁ III
Organy Samorządu Mieszkańców

§ 6. 1. Organami Samorządu Mieszkańców są:

1) zebranie mieszkańców miasta (organ uchwałodawczy Samorządu Mieszkańców),

2) Zarząd (organ wykonawczy Samorządu).

2. Zebranie mieszkańców może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe, określając zakres ich działania.

§ 7. Kadencja Przewodniczącego, Zarządu i innych powołanych organów trwa 4 lata.

§ 8. 1. Zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym Samorządu Mieszkańców.

2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy miasta.

3. W zebraniu mieszkańców mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Gminy, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

§ 9. 1. Zebranie mieszkańców zwoływane jest przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek organów gminy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

2. Przewodniczący zobowiązany jest również zwołać zebranie mieszkańców na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców posiadających prawo wyborcze. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

3. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez Przewodniczącego – urzędu do zwołania zebrania upoważniony jest członek Zarządu wskazany przez Burmistrza.

§ 10. 1. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia Przewodniczący w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych (quorum).

3. Przepisu pkt 2 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie (jest ono ważne bez względu na liczbę jego uczestników). Ewentualność drugiego terminu jako przesłankę ważności zebrania oraz podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu mieszkańców.

§ 11. 1. Zebraniu mieszkańców przewodniczy Przewodniczący.

2. Porządek obrad uchwala zebranie Samorządu Mieszkańców.

3. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Burmistrzem. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

4. Obowiązkiem Przewodniczącego jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Miejskiego.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zarządu.

4. Protokół z zebrania wraz z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest Burmistrzowi w terminie do 7 dni od daty zebrania.

§ 13. 1. Do wyłącznej właściwości zebrania Mieszkańców należy:

1) wybór i odwołanie Przewodniczącego, poszczególnych członków Zarządu,

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego mienia w zakresie ustalonym niniejszym statutem,

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamierzonego przez organy gminy zbycia, w najem, dzierżawę lub obciążenia innymi prawami położonego na terenie miasta mienia gminnego, o jakim mowa w art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591),

4) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach lokalnych miasta lub sąsiadujących sołectwach o podstawowym dla nich znaczeniu,

5) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonania przez mieszkańców miasta wspólnych prac społecznie użytecznych,

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy Zarządu z punku widzenia interesów miasta.

2. Dla podjęcia uchwały w sprawach, o jakich mowa w ust.1, pkt.3 zebranie mieszkańców może postanowić o wymogu kwalifikowanej większości głosów.

ROZDZIAŁ  IV
Zarząd

§ 14. 1. Zarząd jest organem wykonawczym miasta i reprezentuje je na zewnątrz.

2. W czasie niemożności pełnienia urzędu przez Przewodniczącego Zarządu spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem, tudzież innymi przemijającymi okolicznościami, obowiązki przejmuje członek Zarządu wskazany przez Burmistrza.

§ 15. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej oraz zapewnienia stałej łączności między Samorządem Mieszkańców a Radą Miejską i Burmistrzem Pieniężna, mieszkańcy wybierają ze swego grona Zarząd.

2. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu zwoływanym przez Burmistrza w terminie określonym ustawą.

3. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu ma charakter społeczny. Zebranie może podjąć uchwałę o ustanowieniu miesięcznego wynagrodzenia ze środków finansowych pochodzących z funduszy samorządu.

§ 16. 1. Do zadań Przewodniczącego Zarządu w szczególności należy:

1) zwoływanie zebrań,

2) zwoływanie posiedzeń Zarządu,

3) działanie stosownie do wskazań zebrania, Rady Miejskiej oraz Burmistrza,

4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia,

5) reprezentowanie mieszkańców wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,

6) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,

7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

8) zwoływanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na zebraniach przewodniczący przedkłada informacje o swej działalności.

§ 17. 1. Przewodniczący nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Burmistrz zaprasza przewodniczącego do udziału w posiedzeniu, na którym rozpatruje się sprawy dotyczące samorządu.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Przewodniczącemu przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.

§ 18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący trwale współdziała z Zarządem Samorządu.

2. Zarząd składa się z 3 – 5 osób.

3. Do obowiązków Zarządu należy wspomaganie działalności Przewodniczącego. Zarząd ma charakter opiniodawczy i doradczy.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu.

5. Zarząd w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

2) opracowuje i przedkłada zebraniu projekty programów pracy samorządu,

3) występuje wobec zebrania z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań samorządu,

4) organizuje wykonanie uchwał zebrania oraz kontroluje ich realizację,

5) prowadzi społeczną kontrolę jednostek organizacyjnych prowadzących obsługę miejscowej ludności, formułuje wnioski pokontrolne i analizuje ich realizację,

6) decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym,

7) współdziała z właściwymi organami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

6. Na zebraniach Przewodniczący składa informacje o działalności Zarządu.

ROZDZIAŁ V
Zasady i tryb wyboru Przewodniczącego i Zarządu

§ 19. 1. Wybory Przewodniczącego i Zarządu odbywają się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Miejskiej w Pieniężnie.

2. Zebranie mieszkańców w sprawie wyborów organów samorządu zwoływane jest przez Burmistrza Pieniężna, który w uzgodnieniu z ustępującym Przewodniczącym i Zarządem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O dacie miejscu zebrania zawiadamia z up. Burmistrza Przewodniczący co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy § 10, pkt 3 stosuje się odpowiednio.

3. Przewodniczącym zebrania może być osoba wskazana przez Burmistrza Pieniężna.

§ 20. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Przewodniczącego lub członka Zarządu.

2. Do zadań komisji należy:

– przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

– przeprowadzenie głosowania,

– ustalenie wyników wyborów,

– ogłoszenie wyników wyborów,

– sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Przewodniczącego.

3. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Zarządu.

§ 22. 1. Wyboru Przewodniczącego i Zarządu zebranie mieszkańców dokonuje w głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców miasta uprawnionych do głosowania.

2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy miasta posiadający czynne prawo wyborcze do rad gminy.

§ 23. 1. Zebranie mieszkańców może odwołać Przewodniczącego i Zarząd przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców.

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

3. Na wniosek mieszkańców Rada Miejska może odwołać Przewodniczącego i Zarząd przed upływem kadencji jeżeli nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska, czy też dopuścili się przestępstwa.

§ 24. 1. W razie odwołania Przewodniczącego, Zarządu – Burmistrz Pieniężna zarządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu lub wybrania nowego składu Zarządu przeprowadza samodzielnie zebranie, zwołane przez Przewodniczącego.

3. Przepisy ust. 1 nie stosuje się, jeżeli do upływu kadencji organów Samorządu pozostało nie więcej jak 5 miesięcy. W tym przypadku obowiązki Przewodniczącego pełni członek Zarządu wskazany przez Burmistrza.

ROZDZIAŁ VI
Zakres uprawnień do zarządu i korzystania z mienia komunalnego

§ 25. 1. Rada Gminy przekazuje do wykorzystania przez Samorząd Mieszkańców składniki mienia komunalnego na pisemny wniosek Zarządu (po konsultacji z zebraniem mieszkańców).

2. Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowego prawa Samorządu do korzystania z mienia bez zgody zebrania mieszkańców.

3. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

§ 26. Samorząd Mieszkańców może korzystać z omawianego w § 24 mienia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie.

§ 27. 1. Samorząd zobowiązany jest do odprowadzania do budżetu gminy osiągniętych dochodów z tytułu korzystania z mienia komunalnego.

2. Uzyskiwane przez Samorząd dochody, o których mowa w pkt.1, zwiększają wydatki Samorządu w danym roku.

3. Gospodarka finansowa Samorządu prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

ROZDZIAŁ VII
Nadzór nad działalnością Samorządu

§ 28. 1. Nadzór nad działalnością Samorządu Mieszkańców sprawuje Rada Gminy a w zakresie spraw finansowych komisja rewizyjna Rady Gminy oraz Skarbnik Gminy.

2. Nadzór nad działalnością Samorządu sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Przewodniczący w terminie 7 dni przekazuje Burmistrzowi – uchwały, wnioski i opinie zebrania mieszkańców oraz Zarządu.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Samorządu sprawuje Burmistrz.

5. Burmistrz i uprawnieni pracownicy Urzędu mogą żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Samorządu Mieszkańców.

6. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania mieszkańców sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Gminy, celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylenia włącznie.

§ 29. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.

§ 30. Spory między organami Samorządu Mieszkańców na tle interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji organów gminy naruszających istotne interesy Samorządu, rozpatruje Rada Gminy.

§ 31. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego