W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej


ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ po 1 lipca 2011 roku.
 
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Gospodarki realizuje projekt pn. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jego celem jest umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych drogą elektroniczną. CIDEG ma służyć również udostępnianiu informacji o koncesjach zezwoleniach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej.
System teleinformatyczny CEIDG umożliwi przedsiębiorcom rejestrację działalności gospodarczej online, za pośrednictwem gminy lub samodzielnie.
Szczegółowe rozwiązania w zakresie CIDG zostały określone w znowelizowanych przepisach rozdziału trzeciego ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

Sprawę załatwia

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie
PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY
Parter, pokój numer 1
tel. 55 237 46 53 

Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek o wpis wpis w CEIDG
1) Formularz elektroniczny - dostępny:
 • na stronie internetowej CEIDG (ścieżka dostępu: www.ceidg.gov.pl -> zakładka formularze wniosków)
 • w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki 
 • na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl
 
System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
W przypadku, gdy wniosek jest niepoprawny, informację o przyczynach niepoprawności wniosku.
Wniosek elektroniczny musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
2) Formularz papierowy - w urzędzie:
 • osobiście albo
 • wysłany listem poleconym, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
 
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG lub wniosku o zmianę wpisu do CEIDG, lub wniosku o wykreślenie wpisu z CEIDG. Wniosek w formie papierowej należy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami i bez skreśleń. W przypadku pomyłki należy wypełnić dodatkowy formularz CEIDG-POPR, który stanowi część wniosku CEIDG-1.
Informacje na temat opłat  Nie stosuje się.
Forma załatwienia sprawy
 • Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 r.)
 • W przypadku przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 lipca 2011 r. zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG
 

Przewidywany termin załatwienia sprawy
Nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego wniosku.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 j.t. z późn. zm.). 
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.). 
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 j.t. z późn. zm.). 
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885). 
 6. Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764).

Ważne informacje dodatkowe
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.
 
Trzy punkty wymienione poniżej, zaznaczone tekstem pogrubionym będą aktywne dopiero po wprowadzeniu wniosków przedsiębiorców przez Gminę do CEIDG – termin do 31.12.2011 roku
 • Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
 • Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 
 • Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem Firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym należy złożyć formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
TERMINY dla przedsiębiorcy:  zmiana od 01 lipca 2011 roku z 14 na 7 dni
  
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Jeśli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek.
 
 
ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
 
Z U S
W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Jeżeli prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem przedsiębiorcy wówczas składa on formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast przedsiębiorca wykonuje pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.
 
 
URZĄD SKARBOWY
Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT- R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest, aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym, w którym należy rozliczać ten podatek jest Urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
 
URZĄD STATYSTYCZNY
Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/ . Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru podmiotów osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
 
Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie
na oświadczenie.
 
 
 

Powiadom znajomego