W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

Uchwała nr XIV/62/15, z dnia 19.11.2015 r. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4888 z dnia 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.(M. P .z 2015 r., poz.735), Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:§ 1.Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy:

1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,64 zł/m2

 2. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  17,03 zł/m2

 3. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł/m2

 4. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzieleniem  świadczeń zdrowotnych w rozumienie przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł/m2 powierzchni użytkowej.

 5. Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,25 zł/m2.

 6. Od budowli: – 2% ich wartości określonej na podstawie art. .4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 7. Od gruntów :

 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,73 zł/m2 powierzchni;

 b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł/hapowierzchni;

 c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł/m2 powierzchni;.

 d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni.

 § 2.Traci moc Uchwała  Nr III/8/14Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno.

 § 3.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 


                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                              Alina Mańkut

Powiadom znajomego