W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych

Kod wydziału:

USCiSO


Nazwa usługi:

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych

Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Do wniosku dołącz:
      a. aktualną fotografię,
      b. dotychczas posiadany dowód osobisty, a w przypadku jego utraty,paszport (do wglądu).
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub wyślij (wraz z załącznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.
 5. Status wniosku możesz sprawdzić na stronie https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
 6. Odbierz dowód osobisty.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą powyższe wymogi. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa - skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
 4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty - ważny paszport (do wglądu).

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Pieniężnie
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno
- pokój nr 8


Termin odpowiedzi

do 30 dni


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 2. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:
  - upływu terminu ważności dowodu osobistego - co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
  - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - niezwłocznie, -> wyjątek stanowi 89 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych: zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany,
   - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza - niezwłocznie,
   - uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.
 3. W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego. 
 4. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego utraciła dowód osobisty i nie posiada paszportu to organ gminy ustali jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.
 5.  W przypadku, gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.
 6. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
 7. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
 8. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
 9. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. http://epuap.gov.pl/wps/portal
 10. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
     - osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek  składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,
     - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
     - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,                                         
     - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 11. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.
 12. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 13. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2046 ze zm.).
 14. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 15. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
  Z  wyjątkiem następujących przypadków:
  - dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
  - dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
  - w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.).

 

Załączniki

Powiadom znajomego