W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Kod wydziału:

USCiSO
Nazwa usługi:

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Krok po kroku


 1. PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

ZAMELDUJ SIĘ   (aktywny przycisk przekierowujący nas na stronę logowania do ePUAP)


 1. W URZĘDZIE
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie pobytu stałego”.  
 2. Pamiętaj o:
  a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  b. dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale),
  c. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika.
 3. Udaj się do Urzędu Miejskiego w Pieniężnie pokój nr 8 i dokonaj zameldowania.
 4. Odbierz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale).
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
       - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
       - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Pieniężnie pokój nr 8


Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.


Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.


Uwagi

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 3. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje   zaświadczenie o  zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 4. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 5. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 7. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 8. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem (patrz karta informacyjna „Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

 

Załączniki

Powiadom znajomego