W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Schemat kontroli

Schemat kontroli przedsiębiorców przeprowadzany przez Burmistrza Pieniężna

Schemat kontroli przedsiębiorców przeprowadzany przez Burmistrza Pieniężna
Podstawa prawna: ustawa Prawo Przedsiębiorców (art. 47 ust. 3)         

Kontrole  mają na celu wykazanie i potwierdzenie, czy przedsiębiorca działa w zgodzie z obwiązującym prawem. Burmistrz jest organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli, a kontrole wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu.
Schemat kontroli 
1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
Zawiadomienie powinno zawierać w szczególności:
- nazwę organu, który przeprowadzi kontrolę, w tym przypadku jest to Burmistrz Pieniężna
- datę i miejsce wystawienia zawiadomienia,
- oznaczenie przedsiębiorcy,
- wskazanie zakresu kontroli,
- imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.
Wyjątki określa art. 48 ust. 11 ustawy Prawo Przedsiębiorców.

2. Rozpoczęcie kontroli – terminy
W przedsiębiorstwie nie może być prowadzona więcej niż jedna kontrola chyba, że przedsiębiorca wyrazi zgodę Organ rozpocznie kontrolę nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Można wnioskować o wcześniejsze wszczęcie kontroli. Jeśli kontrola nie rozpocznie się przed upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia, organ musi ponownie doręczyć Ci zawiadomienie. Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów mogą być wykonywane przed upływem terminu 7 dni, o którym mowa powyżej.

3. Rozpoczęcie kontroli
Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli, musi, okazać swoją legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Kontrolujący może rozpocząć kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej, bez okazania upoważnienia w przypadkach określonych w art. 49 ust. 2 Prawo przedsiębiorców.

4. Upoważnienie
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:
- wskazanie podstawy prawnej,
- oznaczenie organu który przeprowadzi kontrolę,
- datę i miejsce wystawienia upoważnienia,
- imię i nazwisko pracownika Urzędu uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej,
- oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą,
- zakres przeprowadzanej kontroli,
- datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
- pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.
   
5. Czas trwania kontroli
Ustawa wskazuje maksymalny czas trwania wszystkich kontroli, jakie organ może przeprowadzić w jednym roku kalendarzowym.
W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, okres ten nie może być dłuższy niż:
- 12 dni roboczych – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców,
- 18 dni roboczych – w odniesieniu do małych przedsiębiorców,
- 24 dni robocze – w odniesieniu do średnich przedsiębiorców,
- 48 dni roboczych – w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.
 
6. Zakres kontroli
Kontrolujący może kontrolować tylko to, co wynika z zakresu upoważnienia i zapisów ustawy. Kontrola prowadzona jest w siedzibie przedsiębiorstwa lub w miejscu, w którym prowadzona jest działalność w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przedsiębiorstwa. Na  wniosek albo za  zgodą możliwe jest przeprowadzenie kontroli w siedzibie organu lub w miejscu przechowywania dokumentacji Twojego przedsiębiorstwa, o ile usprawni to przeprowadzenie kontroli. Kontrola może być prowadzona w obecności przedsiębiorcy  lub w obecności upoważnionej osoby, a także w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Upoważnienie powinno zawierać datę wystawienia, dane osoby, upoważnionej , zakres upoważnienia oraz podpis przedsiębiorcy.

7. Pisemny sprzeciw.
Można wnieść pisemny sprzeciw nie później niż 3 dni robocze od rozpoczęcia kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu. Należy wskazać konkretne naruszenia przepisów oraz uzasadnić sprzeciw. Wniesiony sprzeciw wstrzyma czas liczony jako okres kontroli.

8. Protokół z kontroli
Po zakończeniu kontroli organ sporządzi protokół kontroli. W protokole opisane będą czynności wykonane podczas kontroli, funkcjonowanie przedsiębiorstwa w kontrolowanym zakresie, stwierdzone ewentualne nieprawidłowości . Protokół przygotowywany jest w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeśli organ stwierdzi nieprawidłowości w przedsiębiorstwie może w zależności od rodzaju kontroli wydać zalecenia pokontrolne, czyli spis działań, które należy wykonać, celem usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. 

Powiadom znajomego