Kod wydziału:

USCiSO


Nazwa usługi:

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).


Potrzebne dokumenty:

  • wniosek
  • dowód osobisty


Wysokość opłat:

  • wydanie zaświadczenia – 17,00 zł


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Miejski
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 20


Czas realizacji usługi:

niezwłocznie, do 7 dni


Informacje o trybie odwoławczym:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pieniężna w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Ulgi:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

  • Wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia lub przez pełnomocnika.


Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu