Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)


Potrzebne dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego – załącznik nr 1

  2. Dowód osobisty (do wglądu)


Wysokość opłat:

Opłacie skarbowej podlega wydanie:

- odpis skrócony 22 zł za 1 odpis

- odpis zupełny 33 zł za 1 odpis

- odpis skrócony na druku wielojęzycznym 22 zł za 1 odpis (przeznaczony do obrotu międzynarodowego),

- zaświadczenia o braku aktu w księdze lub braku księgi – 24 zł

- pełnomocnictwo 17 zł

 


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Czas realizacji usługi:

  • Wniosek może być wniesiony osobiście lub w drodze korespondencyjnej,

  • Przy osobistym składaniu wniosku odpis wydawany jest w ciągu 7 dni roboczych,

  • Opłaty wnosi się na rachunek bankowy:

Urząd Miejski Pieniężno

79 8313 0009 0042 6015 2000 0010

z dopiskiem że „opłata dotyczy wydania odpisu aktu stanu cywilnego”

  • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zostanie wydany osobie, której akt dotyczy, jej małżonkowi, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom oraz innej osobie

  • fizycznej lub prawnej, która udowodni swój interes prawny do otrzymania tego dokumentu.


Informacje o trybie odwoławczym:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia wydania innym osobom, które nie wykażą interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu.

 


Informacje dodatkowe:

Odpis z aktu stanu cywilnego może odebrać inna osoba jeżeli posiada pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej 17 zł.

 Załączniki:

Podanie o wydanie aktów stanu cywilnego
Podanie o wydanie aktów stanu cywilnego