Pieniężno, dnia 16.12.2019 r.

IN.271.2.5.2019

Zaproszenie
do złożenia oferty na zadanie pn.
„Zarządzanie zasobem nieruchomości Gminy Pieniężno w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”

 1.    Zamawiający:

Gmina Pieniężno ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582-156-21-96; REGON 170748005

Tel: (55) 237 46 00  Fax: (55) 237 46 01

e-mail: urzad@pieniezno.pl; strona internetowa: www.bip.pieniezno.pl

2.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi -Zarządzanie zasobem nieruchomości Gminy Pieniężno w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r

3.    Opis sposobu przygotowania oferty:

a)   Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę.

g)   Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

k)   Według załączników załączonych do niniejszego zaproszenia umieszczonego na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne.

4.    Warunki wymagane od wykonawcy: według załączników załączonych do niniejszego zaproszenia
5.    Dokumenty składające się na ofertę: formularz ofertowy, wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, projekt umowy z załącznikami do umowy.

Oferty składane osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach (opakowaniach). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno oferta na:

ZARZĄDZANIE ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE  OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU”

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „NIE OTWIERAC”.

Dokumenty przesłane w wersji elektronicznej (e-mail, fax) powinny być dostarczone w wersji papierowej do dnia zawarcia umowy.

6.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7.    Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie (pokój nr 14) do dnia 23 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Uwaga: dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie nadania.

8.    Termin wykonania zamówienia w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 9.    Tryb udzielania wyjaśnień: według załączników.

 

 

 Załączniki:

zaproszenie
przedmiot zamówienia
oferta
Protokół odbioru