W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Pieniężnie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Iwona Kaźmierczak, Pieniężno
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze posiada wiedzę i doświadczenie oraz zdobyła największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Pieniężnie
Miejsce pracy Biblioteka Miejska w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężńie, pok. 14, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE 
z dnia 13 czerwca 2023 r.

BURMISTRZ PIENIĘŻNA
OGŁASZA KONKURS 
NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
W PIENIĘŻNIE

1. Nazwa i adres jednostki
Biblioteka Miejska w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno
2. Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia
Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie, pełen etat, czas określony - 7 lat 
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
2) Wykształcenie wyższe
3) Staż pracy min. 5 lat, w tym co najmniej 2 lata w bibliotece lub innej instytucji kultury.
4) Znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku pracy        - m.in. : o samorządzie gminnym, o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawo budowlane (w zakresie obowiązków zarządcy budynku), 
5) Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021. poz. 289)
7) Stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
8) Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) Dyspozycyjność,
2) Umiejętność organizacji pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
3) Umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury, w szczególności upowszechniania czytelnictwa i jego promocji,
4) Umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
5) Znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Publisher oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi.
6) Predyspozycje osobowościowe : umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, otwartość na nowe rozwiązania, samodzielność wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych (odporność na stres)

Zakres podstawowych czynności:
1) kierowanie pracą Biblioteki Miejskiej w Pieniężnie i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz statucie biblioteki,
3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników biblioteki, 
4) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań biblioteki,
5) gospodarowanie mieniem biblioteki
6) podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w bibliotece,
7) współpraca z instytucjami kultury, organizacjami i innymi placówkami wspierającymi rozwój kulturalno-oświatowy mieszkańców,
8) podejmowanie innych działań w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta w zakresie realizacji zadań statutowych biblioteki

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), list motywacyjny,
2) pisemny autorski program koncepcji programowo-organizacyjnej Biblioteki Miejskiej w Pieniężnie na okres 7 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju biblioteki, współpracy z innymi podmiotami, gospodarowanie środkami finansowymi oraz możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych,
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom /,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych
5) kserokopie świadectw pracy,
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku / oświadczenie stwierdzające dobry stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww stanowisku
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
10) wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1)

5. Inne informacje:
• oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Pieniężnie’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 14 lipca 2023 r. do godziny 12:00.  
• informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno.
• osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,  
• oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu na sekretariat,  
• otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14 przez okres 1 miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu
• nie odebrane dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną zniszczone po upływie 30 dni od daty zamieszczenia informacji o wynikach konkursu
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00 ;                    

Informację dodatkowe:
• Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach
- I etap – sprawdzenie warunków formalnych oraz wymaganych dokumentów złożonych przez kandydatów
- II etap – rozmowa kwalifikacyjna, przedstawienie koncepcji programowo-organizacyjnej
• Termin i miejsce przeprowadzenia II etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie BIP
• Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przed powołaniem wyłonionego w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej, określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności biblioteki oraz program jej działania. Odmowa zawarcia przez kandydata umowa powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Pieniężnie
• Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu


Burmistrz Pieniężna
Kazimierz Kiejdo

 

 

Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne oraz terminie i miejscu konkursu na stanowisko: ,,Dyrektora Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie’’


Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu, po analizie ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,  zaprasza kandydatkę:
1.  Iwona Kaźmierczak , 14-520 Pieniężno


I etap dnia 21.07.2023 r. godz. 12.00
Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie 

II etap dnia 21.07.2023 r. godz. 13.00
Rozmowa kwalifikacyjna 

 

 

 

Klauzula Informacyjna dla potrzeb rekrutacji:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
• przez e-mail: urzad@pieniezno.pl
• telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
• przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:
• ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
• ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
• wybrać osobę spełniającą kryteria konkursu

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• obowiązek prawny ciążący na Burmistrzu – w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 22(1) Kodeksu Pracy w związku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
• uzasadniony interes Burmistrza – w zakresie danych zebranych podczas procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym wyników testów kwalifikacyjnych. Burmistrz ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Pani/Pana dane osobowe Burmistrz będzie przechowywać do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. do momentu wybraniu kandydata do pracy.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:
• sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
• usunięcia danych (art. 17 RODO);
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego