W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Sekretarz Gminy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Sekretarz Gminy
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8 - Sekretariat
Status w trakcie rozstrzygania

Burmistrz Pieniężna 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Sekretarz Gminy


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

c) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) nieposzlakowana opinia,

g) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2. Wymagania dodatkowe:

a) dyspozycyjność, kreatywność,

b) odporność na stres, obowiązkowość,

c) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi ,skutecznej komunikacji i pracy w zespole,

d) samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista,

e) znajomość regulacji z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych,  o samorządzie gminnym,  kodeks postępowania administracyjnego, prawo oświatowe,  o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, kodeks wyborczy,  kodeks pracy, prawo zamówień publicznych,

f) umiejętność sporządzania projektów aktów prawnych,

g) ukończone szkolenia i kursy dotyczące funkcjonowania samorządu, zarządzania zespołem, 

3. Zakres wykonywanych obowiązków

a) organizacja pracy Urzędu Miejskiego w Pieniężnie , koordynowanie działań podejmowanych przez samodzielne stanowiska,

b) nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem dokumentów i informacji,

c) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych z zakresie organizacji Urzędu,

d) nadzór nad poprawnością projektów przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Burmistrza i Rady Miejskiej 

e) usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,

f) kontrola dyscypliny pracy, nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie,

g) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,

h) prowadzenie działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,

i) prowadzenie kontroli zarządczej

j) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza ,

k) nadzorowanie organizacji spraw związanych ze spisami powszechnymi, wyborami i referendami,

l) nadzorowanie zadań w zakresie naboru pracowników,

m) przyjmowanie ustnych oświadczeń  ostatniej woli spadkodawcy,

n) kontrola gospodarowania mieniem na terenie Miasta i Gminy Pieniężno ,

o) gromadzenie i analiza oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i przesyłanie do Urzędu Skarbowego, 

r) przygotowywanie projektów uchwał,

s) prowadzenie działań związanych z przygotowywaniem Raportu o stanie Gminy

a) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Pieniężna 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia naboru  wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie , w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.       

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

a) stanowisko pracy zlokalizowane jest w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie           

b) zatrudnienie w  pełnym wymiarze czasu pracy,         

c) praca przy monitorze ekranowym 8godzin,                                                                              

d) praca z narażeniem na stres,

6. Wymagane dokumenty:

a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy),

f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w załączeniu)

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracy, na który prowadzony jest nabór ( w załączeniu)

h) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ( w załączeniu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskim w Pieniężnie ul. Generalska 8, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie  ,ul. Generalska 8, 14-520  Pieniężno , z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” w terminie do dnia  06 czerwca 2024 r. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędzie Miejski w Pieniężnie ul Generalska 8, 14-520 Pieniężno 

7. Informacje o otwarciu ofert:

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej o ich terminie będą poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego