W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Referent w Wydziale Promocji i Turystyki

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Monika Kłos-Kaczorek, 14-500 Braniewo
Uzasadnienie wyboru Pani Monika Kłos-Kaczorek wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami, zasobem wiedzy oraz posiada doświadczenie wymagane do zatrudnienia na stanowisku Referenta w Wydziale Promocji i Turystyki.
Szczegóły
Stanowisko Referent w Wydziale Promocji i Turystyki
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8 - Sekretariat
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

 

BURMISTRZ   PIENIĘŻNA

OGŁASZA NABÓR 

NA STANOWISKO  DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE 

„REFERENTA  W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI”

1.        Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
2.        Rodzaj i miejsce zatrudnienia

Umowa o pracę (pełen etat),

3.        Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)             Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2)             Wykształcenie średnie, preferowane wyższe.

3)             Doświadczenie pracy, stażu lub praktyki w administracji samorządowej minimum                       6 miesięcy,

4)             Znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku pracy  - m.in. : o samorządzie gminnym, prawie prasowe, prawie o zgromadzeniach, o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, o bezpieczeństwie imprez masowych i innych wymaganych

5)             Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)             Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1)        Dyspozycyjność,

2)        Umiejętność zarządzania stroną internetową i profilem społecznościowym,

3)        Umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,

4)        Umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

5)        Znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Publisher oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi.

6)        Umiejętność obsługi programów graficznych, skład i przygotowanie materiałów poligraficznych do druku.

7)        Znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie realizacji projektów ze środków UE,

8)        Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego

9)        Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem do dyspozycji,

10)    Umiejętność pisania i  redagowania tekstów,

11)    Zdolność koncepcyjnego i analitycznego myślenia

12)    Dyspozycyjność, komunikatywność,

13)    Wysoki stopień zaangażowania w pracę

14)    Gotowość do pogłębiania wiedzy.

15)    Predyspozycje osobowościowe : umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, otwartość na nowe rozwiązania, samodzielność wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych (odporność na stres)

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.        W zakresie prowadzenia spraw związanych z promocją gminy:

 

1)        Przygotowywanie materiałów i aktualizacja strony internetowej gminy,

2)        Opracowywanie materiałów dotyczących gminy do folderów, czasopism, informatorów itp., we współpracy ze wszystkimi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy,

3)        Współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, z mediami,

4)        Uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę,

5)        Przygotowywanie i wydawanie własnych materiałów informacyjno-promocyjnych,

6)        Udział w targach i konferencjach oraz przygotowywanie stoisk i wystaw promujących gminę,

7)        Prowadzenie korespondencji okolicznościowej burmistrza i przewodniczącego rady,

8)        Przygotowywanie w porozumieniu  z jednostkami  organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi gminnego kalendarza imprez i uroczystości,

9)        Koordynowanie działań związanych ze współpracą z innymi miastami w tym zagranicznymi oraz organizacyjne przygotowywanie wizyt i spotkań,

10)    Prowadzenie dokumentacji współpracy z miastami partnerskimi,

11)    Gromadzenie publikacji i wycinków prasowych związanych z gminą,

12)    Prowadzenie kroniki wydarzeń gminnych.

13)  Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w konkursach, turniejach, zawodach, rywalizacjach, akcjach społecznych, ekologicznych itp.

 

2.        W zakresie spraw związanych z turystyką i realizacją strategii rozwoju gminy, a w szczególności:

1)        Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zainteresowanym osobom podmiotom informacji z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie gminy,

2)        Promowanie potencjału gospodarczego i turystycznego, w tym agroturystyki gminy w kraju i za granicą,

3)        Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,

4)        Przygotowywanie i realizacja projektów  związanych  z  zadaniami
merytorycznymi wydziału w ramach środków unijnych,

5)        Prowadzenie spraw dotyczących ścieżek rowerowych na terenie gminy.

6)        Realizacja zadani wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach.

 

3.        Prowadzenie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy (POP) w szczególności:

 

1)        Przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja,  w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;

2)        Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie;

3)        Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań POP pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami;

4) Organizacja/udział w organizowanych przez JST działaniach promujących ofertę inwestycyjną gminy;

5)        Udzielenie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej;

6) Organizowanie w razie potrzeb wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;

7) Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;

8)      Opieka po inwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy;

9)      Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu), RCOI (Regionalne Centrum Obsługi Inwestora) i SSE (Specjalna Strefa Ekonomiczna).

 

Informacje dodatkowe:

1)      Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

2)      Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.


4.        Wymagane dokumenty:

1)             życiorys (CV), list motywacyjny,

2)             dokument poświadczający wykształcenie /dyplom /,

3)             oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych

4)             kserokopie świadectw pracy,

5)             inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)             zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry  stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

7)             oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)             wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”

Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy


5.      Inne informacje:

·       oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „REFERENT  W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 12.07.2024 do godziny 14:00. 

·       pierwszy etap naboru polega na wstępnej selekcji ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 

·       informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno.

·       osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 

·       oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, 

·       otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14. 

·       Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00 ;                   

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.)”.

6.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedza datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Burmistrz Pieniężna
Krzysztof Kisiel

Klauzula Informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
przez e-mail: urzad@pieniezno.pl
telefonicznie: (55) 237-46-00
 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
przez e-mail: iodo@pieniezno.pl
 

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
wybrać odpowiednią osobę do pracy w urzędzie.
 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

obowiązek prawny ciążący na Burmistrzu – w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 22(1) Kodeksu Pracy w związku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
uzasadniony interes Burmistrza – w zakresie danych zebranych podczas procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym wyników testów kwalifikacyjnych. Burmistrz ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe Burmistrz będzie przechowywać do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. do momentu wybraniu kandydata do pracy.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
usunięcia danych (art. 17 RODO);
ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
 

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych. 

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego