W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Piotrowiec 13

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Piotrowiec 13
Przetarg na Sprzedaż lokalu użytkowego nr 13A
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza 39.950,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

przetarg nie doszedł do skutku, brak oferentów.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 24 listopada 2015 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:


II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż lokalu oznaczonego nr 13A o pow. 49,50 m2 wraz z 6/100 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w miejscowości Piotrowiec 13, działka ewidencji gruntów obrębu Piotrowiec gmina Pieniężno nr 5/20 o pow. 0,2294 ha, figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00015031/4.

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39.950,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), w tym: lokal – 39.080,00 zł, udział 6/100 w gruncie – 870,00 zł.

Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone: podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, koszty poniesione przez sprzedającego przygotowujące nieruchomość do sprzedaży (koszt operatu szacunkowego w wysokości  307,50 zł).

2.Przeznaczenie nieruchomości :

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  nieruchomość położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej.

3. Opis nieruchomości:  

Budynek o trzech kondygnacjach, częściowo podpiwniczony, z parterowymi przybudówkami. W części wysokiej znajdują się lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze oraz lokal użytkowy. W części parterowej znajdują się lokal mieszkalny i świetlica wiejska. Przedmiotem sprzedaży jest lokal świetlicy o powierzchni 49,50 m2, składający się z 3 pomieszczeń. Budynek ze stropodachem, kryty papą. W lokalu ogrzewanie etażowe elektryczne.  Kształt działki regularny.  Uzbrojenie nieruchomości: sieć wodociągowa, elektryczna i kanalizacyjna.

4. Obciążenie nieruchomości:  

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

5. Termin zagospodarowania: nieruchomość zabudowana, nie ustala się.

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 4.000,00 zł (cztery tysiące) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 4 stycznia 2016 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno. 

Wadium zostanie:

- zaliczone w poczet ceny nabycia,  

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej kwoty i zawarciu umowy notarialnej.

Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w  Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 8 stycznia 2016roku  o godzinie  10.00.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość, 

– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo, w terminie do 7 dni od dnia przetargu. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Pozostałą po odliczeniu wadium kwotę, należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.

12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.

13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.   

14.   Nieruchomość gruntowa ujęta została w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 29 lipca 2015 roku do dnia 19 sierpnia 2015 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Burmistrz - Zarządzenia.

Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 7 sierpnia 2015 r.                                                  

15 . Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 1.12 MB

Powiadom znajomego