W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pieniężno ul. Szkolna 5

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Pieniężno ul. Szkolna 5
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Szkolnej 5 w Pieniężnie
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
Cena wywoławcza 28.770,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

nabywcą lokalu zostali ustaleni Krzysztof i Anna małżonkowie Nowek za kwotę 31.770,00 zł

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 29 lutego 2016 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015.1774 z późn. zmianami) i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia       14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U. nr 207, poz.2108 z 2004 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w mieście Pieniężno przy ulicy Szkolnej 5, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 294/14 o powierzchni 0,1678 ha wraz z 84/1000 udziału w częściach wspólnych budynku i działki.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28.770,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt), w tym:

     - lokal mieszkalny 25.300,00 zł,

     - pomieszczenie gospodarcze 490,00 zł,

     - udział 84/1000 części w gruncie – 2.980,00 zł.

     Do ceny nabycia nieruchomości zostaną naliczone koszty poniesione przez sprzedającego przygotowujące nieruchomość do sprzedaży (koszt operatu szacunkowego w wysokości       307,50 zł).

Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo, w terminie do 7 dni od dnia przetargu. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.

2.Przeznaczenie nieruchomości :

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia     15 lipca 2010 r. nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo o średniej intensywności zabudowy.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym z cegły ceramicznej, dwupiętrowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym. Od strony podwórka budynek ma przybudówkę obecnie wykorzystywaną na pomieszczenia gospodarcze. Dach o konstrukcji drewnianej w układzie płatwiowo-kleszczowym , kryty dachówką. Uzbrojenie nieruchomości: w budynku znajduje się instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilana z kotłowni z dala czynnej. Lokal mieszkalny nr 1 składający się 2 pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnicę o pow. 3,58 m2, pomieszczenie gospodarcze w budynku mieszkalnym o pow. 1,44 m2, pomieszczenia gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 6,29 m2.

4. Obciążenie nieruchomości:  

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

5.Termin zagospodarowania:

nie ustala się.                                                                                                                                    

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 3.000,00 zł. (trzy tysiące) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 4 kwietnia 2016 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno. 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość, 

–    dowodu tożsamości,

Wadium zostanie:

       - zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę która    wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

    - zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Pozostałą do zapłaty kwotę należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie 7 dni od daty przetargu, w przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.   

  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem       3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.

9.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 8 kwietnia 2016 roku  o godzinie  8.00

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość, 

– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie    7 dni od daty przetargu.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.                                                                                                         

13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                                                                                     14.Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

Załączniki

ogłoszenie pdf, 1.2 MB

Powiadom znajomego