W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kajnity

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Kajnity
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 6/2 o powierzchni 0,7560 ha położonej w Kajnitach, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 11 Kajnity, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00001163/7
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 23.100,00 zł
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Nie wpłynęło zgłoszenie uczestnictwa w przetargu. 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 27.04.2022 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art.38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559 z późn. zm.), art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2022.461 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 12/2022 Burmistrza Pieniężna z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, Zarządzeniem nr 16/2022 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2022 z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.2021.2213 z późn. zm.), Burmistrz Pieniężna ogłasza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 6/2 o powierzchni 0,7560 ha położonej w Kajnitach, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 11 Kajnity, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Braniewie pod nr EL1B/00001163/7.

1.       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23.100,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące sto złotych).

Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo, w terminie nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży warunkowej. Do ustalonej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. 

2.       Przeznaczenie nieruchomości :

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka będąca przedmiotem przetargu brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno, zatwierdzoną Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 lipca 2010 r., przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym symbolem SZ – strefa zachodnia, P-R1 – podstrefa rolnicza, na terenie zwartej zabudowy wsi.   

3.       Opis nieruchomości :

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w północno – zachodniej części wsi Kajnit, w otoczeniu gruntów niezabudowanych, zabudowy siedliskowej oraz gruntów rolnych i łąk. Bezpośredni dojazd do nieruchomości – drogą gruntową w terenie nieurządzoną. Działka posiada nieregularny kształt 
i jest położona na terenie płaskim. Działka nie jest ogrodzona, ale jest uzbrojona (przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna). Przedmiotowa działka nie jest zagospodarowana, jest pokryta roślinnością samosiejną (wysokie trawy, niskie krzewy oraz pojedyncze drzewa), częściowo podmokła (prawie połowę powierzchni działki stanowi nieużytek – grunt podmokły).

4.       Obciążenia nieruchomości :

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Poza wynikającym z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2022.461 z późn. zm.) ustawowym prawem pierwokupu przysługującym Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

W tym przypadku zawierane są 2 umowy – warunkowa, po której zawiadamia się o możliwości wykonania prawa pierwokupu i jeśli prawo to nie zostało wykonane – definitywna, która dopiero skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej może być wykonana w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KOWR zawiadomienia o treści umowy. Jeśli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu (zawiadomi o nieskorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości. Wejście 
w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu definitywnej umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości.

5.       Termin zagospodarowania:

Nie ustala się. 

 

6.       Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 01 czerwca 2022 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.

Wadium zostanie:

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę która wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. 

Wadium zostanie naliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

7.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 06 czerwca 2022 roku  o godzinie  10.00. 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość, 

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, 

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków albo jednego z nich ze stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej.                                                     

8.       Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.      

9.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

10.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej  z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.                                                             

11.   O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.     

12.   Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem   z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.      

13.   Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 12/2022 z dnia 08 marca 2022 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 08 marca 2022 roku do dnia 29 marca 2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w zarządzeniu nr 16/2022 z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2022 z dnia 08 marca 2022 r. w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 15 marca 2022 roku do dnia 05 kwietnia 2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na portalu internetowym BIP Pieniężno, w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 11 marca 2022 r. (Zarządzenie Burmistrza Pieniężna nr 12/2022) oraz dnia 18 marca 2022 r. (Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Pieniężna z dnia 15 marca 2022 r.)

14.    Przetarg może być odwołany przez Burmistrza Pieniężna. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73.

 

 

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

·         przez e-mail:urzad@pieniezno.pl

·         telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

·         przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

·         Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, 

                Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         obowiązek prawny ciążący na Burmistrzu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą   z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein 
i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

·         sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

·         ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

·         dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

 

Załączniki

Powiadom znajomego