W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Ulica Akacjowa działka nr 209/1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Ulica Akacjowa nr 209/1
Przetarg na II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 209/1 o powierzchni 0,1234 ha położonej w Pieniężnie przy ulicy Akacjowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00000297/8.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 45.000,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Przetarg nie wyłonił nabywcy, brak uiszczonego wadium.

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 20 lipca 2022 roku

 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021, poz. 1372 ze zm.), art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1, i 2  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.,1899 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U.2014. poz. 1490), Burmistrz Pieniężna ogłasza:

 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 209/1 o powierzchni 0,1234 ha położonej w Pieniężnie przy ulicy Akacjowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00000297/8.

 

1.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy ). 

 

Ogłoszona do II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatna jednorazowo, w terminie nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do ustalonej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.

 

2.                  Przeznaczenie nieruchomości : 

 

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka będąca przedmiotem przetargu brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno, zatwierdzoną  Uchwałą nr L/238/10 z 15 lipca 2010 roku, przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym symbolem OMN – obszar zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, KDL – ulica lokalna.  

 

3.                  Opis nieruchomości:  

 

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta, na jego obrzeżach, w otoczeniu gruntów niezabudowanych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz magazynowo -gospodarczej. Dojazd drogą gruntową, w słabym stanie technicznym. Działka posiada regularny kształt , zbliżony do prostokąta i  położona jest  na terenie płaskim. Działka porośnięta jest wysoką trawą oraz drzewami samosiejkami, teren działki nieogrodzony.  Działka nie posiada uzbrojenia technicznego. W sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz napowietrzna linia energetyczna.

 

4.                  Obciążenie nieruchomości:   

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  

 

 

5.                  Termin zagospodarowania:

 

 Nie ustala się.

 

6.                  Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

 

7.                  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku   nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  4.500,00zł (słownie: cztery  tysiące pięćset  złotych) -  z takim wyprzedzeniem,   aby najpóźniej w dniu 25 sierpnia  2022 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.

Wadium zostanie: 

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygrywa przetargu. 

Wadium zostanie naliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty    i zawarciu umowy notarialnej. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 

 

8.                  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 12,   dnia 29 sierpnia 2022roku o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

-  dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków albo jednego z nich ze stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego  bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej. 

 

9.                  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10.              Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.              Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 20000020 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do ustalonej ceny
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.               W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.

12.              O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na   rzecz sprzedającego. 

13.              Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący  będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i  wyłączny koszt Kupującego. 

14.              Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 12/2022     z dnia 08 marca 2022roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 08 marca 2022 roku do dnia 29 marca 2022roku w sposób zwyczajowo przyjęty,      a także na portalu internetowym BIP Pieniężno, w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 11 marca 2022roku.

15.              Przetarg może być odwołany przez Burmistrza Pieniężna. Informacje dotyczące przetargu   można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73.  


Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą           w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

·         przez e-mail:urzad@pieniezno.pl

·         telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

·         przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

·         Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych,  

 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         obowiązek prawny ciążący na Burmistrzu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku        z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).             W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

·      sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

·      ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na  

    danychosobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18  

     RODO);

·      dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych   

     oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 
Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego