W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kajnity działka nr 6/2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Kajnity działka nr 6/2
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 6/2 o powierzchni 0,7560 ha położonej w Kajnitach, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 11 Kajnity, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00001163/7.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 20340,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Przetarg nie wyłonił nabywcy, brak uiszczonego wadium.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 6/2 o powierzchni 0,7560 ha położonej w Kajnitach, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 11 Kajnity, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00001163/7.1.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.340,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy trzysta czterdzieści złotych) 

 

Ogłoszona do II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana  na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatna jednorazowo, w terminie nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Nabywca nieruchomości ponosi  koszty notarialne i sądowe.

 

2. Przeznaczenie nieruchomości : 

 

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka będąca przedmiotem przetargu brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno, zatwierdzoną Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 lipca 2010 r., przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym symbolem SZ – strefa zachodnia, P-R1 – podstrefa rolnicza, na terenie zwartej zabudowy wsi.   3.  Opis nieruchomości:  

 

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w północno – zachodniej części wsi Kajnit,  w otoczeniu gruntów niezabudowanych, zabudowy siedliskowej oraz gruntów rolnych i łąk. Bezpośredni dojazd do nieruchomości – drogą gruntową w terenie nieurządzoną. Działka posiada nieregularny kształt i jest położona na terenie płaskim. Działka nie jest ogrodzona, ale jest uzbrojona (przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna). Przedmiotowa działka nie jest zagospodarowana, jest pokryta roślinnością samosiejną (wysokie trawy, niskie krzewy oraz pojedyncze drzewa), częściowo podmokła (prawie połowę powierzchni działki stanowi nieużytek – grunt podmokły).

4.  Obciążenie nieruchomości:   

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  

 

W tym przypadku zawierane są 2 umowy – warunkowa, po której zawiadamia się o możliwości wykonania prawa pierwokupu i jeśli prawo to nie zostało wykonane – definitywna, która dopiero skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej może być wykonana w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KOWR zawiadomienia o treści umowy. Jeśli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta  z prawa pierwokupu (zawiadomi o nieskorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu definitywnej umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości.
5.  Termin zagospodarowania: Nie ustala się.

 

6.   Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

 

7.    Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą   na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  2.050,00 zł (słownie: dwa tysiące  pięćdziesiąt złotych) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 19 września 2023 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno 

Wadium zostanie: 

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygrywa przetargu. 

Wadium zostanie naliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty    i zawarciu umowy notarialnej. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 

 

8.   Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 12,   dnia 22 września 2023roku o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

-  dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków albo jednego z nich ze stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego  bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej. 

 

9.   Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana   na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 20000020 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  W przypadku nie uiszczenia   w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.

12.  O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę    do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na   rzecz sprzedającego. 

13.  Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący  będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie  i  wyłączny koszt Kupującego. 

14.  Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 36/2023     z dnia 22 maja 2023 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 22 maja 2023 roku do dnia 12 czerwca 2023 roku w sposób zwyczajowo przyjęty,  a także na portalu internetowym BIP Pieniężno, w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienie   o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Pierwszy przetarg odbył się 04 sierpnia 2023r., cena wywoławcza ustalona  była na kwotę 20.340,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści złotych).

 

15.  Przetarg może być odwołany przez Burmistrza Pieniężna. Informacje dotyczące przetargu   można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23,  tel. (55) 237 46 73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą           w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

·         przez e-mail:urzad@pieniezno.pl

·         telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

·         przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

 

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

·         Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych,  

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         obowiązek prawny ciążący na Burmistrzu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku        z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).             W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

·      sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

·      ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na  

    danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku          
    (art.     18      RODO);

·      dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych   

     oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 299 kB

Powiadom znajomego