W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Cieszęta, działka 162

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Cieszęta, działka 162
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę gminną, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Cieszęta jako działkę 162 o powierzchni 0,9840 ha, położoną we wsi Cieszęta, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00030139/2
Typ przetargu przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 15240,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Przetarg rozstrzygnięty. Rozstrzygnięcie znajduje się w załączniku. 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 28 września 2023 roku

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art.38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.),  w związku  z Zarządzeniem nr 48/2023 Burmistrza Pieniężna z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U.2021.2213 t.j.), Burmistrz Pieniężna ogłasza:

 
 
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę gminną, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Cieszęta jako działkę 162 o powierzchni 0,9840 ha, położoną we wsi Cieszęta, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00030139/2.

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.240,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych); 


Ogłoszona do  przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatna jednorazowo, w terminie nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.

 

2.  Przeznaczenie nieruchomości : 


Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka będąca przedmiotem przetargu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka 162 oznaczona jest jako droga klasy pieszo jezdnej. Przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym na cele rolnicze. 

 
3.  Opis nieruchomości:  


Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca drogę gminną, oznaczona   w ewidencji gruntów obrębu Cieszęta jako działka 162 o powierzchni 0,9840 ha, położona  na kolonii wsi Cieszęta, usytuowana pomiędzy działkami rolniczymi. Zapewniała dojazd od ul. Górnej w Pieniężnie do działek 264, 164/11,164/9 i 164/7. Działa nr 162 jest o kształcie zbliżonym do kilku wydłużonych prostokątów. Szerokość działki wynosi około 5,0 m, a długość drogi około 2,00 km. Teren, na którym jest usytuowana działka jest lekko pofałdowany. Nawierzchnia drogi gminne gruntowa, w niezadowalającym stanie technicznym. Nawierzchnia drogi nie jest wyprofilowana. Działka 162 jest bez uzbrojenia.  

 
4. Obciążenie nieruchomości:   

 
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  


5.  Termin zagospodarowania:


 Nie ustala się.


6.  Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

 
7.  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą  na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  1.530,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 03 listopada 2023 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.

Wadium zostanie: 

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygrywa przetargu. 

Wadium zostanie naliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty    i zawarciu umowy notarialnej. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 

 

8.   Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 12,   dnia 07 listopada 2023 roku o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu   w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  3 listopada 2023 roku włącznie. 
Zgłoszenie winno zawierać:
- oświadczenie o posiadaniu własności nieruchomości przyległej,
- dowód wpłaty wadium, 
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego.

Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesi na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu  dnia  06 listopada 2023r.

Oferent przed rozpoczęciem licytacji powinien okazać komisji:
-  w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków, albo jednego z nich ze stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej.

 

9.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.  Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 20000020 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.

12.  O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na   rzecz sprzedającego. 

13.  Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący  będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy  w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i  wyłączny koszt Kupującego. 

14.  Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 48/2023     z dnia 27 lipca 2023 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia   27 lipca 2023 roku do dnia 17 sierpnia 2023 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, a także  na portalu internetowym BIP Pieniężno, w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienie     o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 11 sierpnia 2023 roku.

15.   Przetarg może być odwołany przez Burmistrza Pieniężna. Informacje dotyczące przetargu   można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23,   tel. (55) 237 46 73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 284 kB

Powiadom znajomego