W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kajnity, działka 24/56

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Kajnity, działka 24/56
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym i budynkiem gospodarczym, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Kajnity jako działkę 24/56 powierzchni 0,5187 ha, położoną we wsi Kajnity, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00038815/1.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 36600
Data przetargu
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 11 grudnia 2023 roku

 

    Na podstawie art. 37 ust. 1, art.38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023.344 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z póź.zm.), w związku z Zarządzeniem nr 16/2023 Burmistrza Pieniężna z dnia 02 marca 2023r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań        na zbycie nieruchomości  (Dz.U.2021.2213 t.j.), Burmistrz Pieniężna ogłasza:

 
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym i budynkiem gospodarczym, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Kajnity jako działkę 24/56 powierzchni 0,5187 ha, położoną we wsi Kajnity, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00038815/1.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36.600,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset  złotych), w tym:

   - budynek garażowy 7.280,00 zł;

   - budynek gospodarczy 9.460,00 zł;

   - grunt 19.860,00 zł.

 

Ogłoszona do  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatna jednorazowo, w terminie nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.

 

2.   Przeznaczenie nieruchomości : 

 

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka będąca przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno, zatwierdzoną Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 lipca 2010 r., przedmiotowa działka położona jest  w strefie zachodniej - SZ w podstrefie P-R3. Obszar wielofunkcyjny, przewiduje się tworzenie warunków dla rozwoju drobnego przetwórstwa, przechowalnictwa, handlu, wspieranie rolnictwa ekologicznego, argo i ekoturystyki, porządkowanie centralnych fragmentów wsi.  

 

3.   Opis nieruchomości:  

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym i gospodarczym o pow. 0,5187 ha  położona jest na kolonii wsi Kajnity, na obszarze dawnego PGR Pieniężno I. Usytuowana  pomiędzy zabudową gospodarczą i mieszkaniową, a działkami rolniczymi. Dojazd  do nieruchomości od drogi Pieniężno-Kajnity, drogą gminną utwardzoną. Budynek garażowy  o trzech stanowiskach o łącznej pow. użytkowej 69,63 m² jest obiektem wolnostojącym, parterowy, z płaskim dachem, bez podpiwniczenia. Budynek gospodarczy o łącznej pow. użytkowej 88,45 m² jest obiektem wolnostojącym, parterowy, z płaskim dachem , bez podpiwniczenia. Kształt działki nieregularny, teren lekko pofałdowany. 
Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą i samosiewkami drzew. Na części działki od strony wschodniej występuje teren utwardzony betonem. Działka bez uzbrojenia, usytuowana na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i elektryczną. 

 

4.  Obciążenie nieruchomości:   

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  5. Termin zagospodarowania:


 Nie ustala się.

 
6.Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

 

7.    Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą   na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 3.660,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 09 stycznia 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.

Wadium zostanie: 

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygrywa przetargu. 

Wadium zostanie naliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty    i zawarciu umowy notarialnej. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 

 

8.   Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 12,   dnia 12 stycznia 2023 roku o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

- dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków albo jednego z nich ze stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej. 

9.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.  Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 20000020 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 

12.   O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na   rzecz sprzedającego. 

13.   Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący  będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy            w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie  i  wyłączny koszt Kupującego. 

14.  Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 67/2023     z dnia 27 października 2023 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 27 października 2023 roku do dnia 17 listopada 2023 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na portalu internetowym BIP Pieniężno, w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 03 listopada 2023 roku.

15.  Przetarg może być odwołany przez Burmistrza Pieniężna. Informacje dotyczące przetargu   można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23,  tel. (55) 237 46 73.  


 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą           w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

·         przez e-mail:urzad@pieniezno.pl

·         telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

·            przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

·         Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych,  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

·         obowiązek prawny ciążący na Burmistrzu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku   z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

·      sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

·      ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na  

     danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku(art.    18  RODO);

·      dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych   oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego