W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

działka 137/19, ul. Sadowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości działka 137/19, ul. Sadowa
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 137/19 o powierzchni 0,0033 ha, położonej w rejonie ul. Sadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013256/3.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 9.840,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie przetargu.

z uwagi na brak wpłaty wadium, przetarg nie odbył się. 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 13 grudnia 2023 roku


 Na podstawie art. 37 ust. 1, art.38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.), art. 30 ust. 2 pkt 3   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.),  w  związku z Zarządzeniem nr 67/2023 Burmistrza Pieniężna z dnia 27 października 2023r.  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.2021.2213 t.j.), Burmistrz Pieniężna ogłasza: 
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 137/19  o powierzchni 0,0033 ha, położonej w rejonie ul. Sadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod  nr EL1B/00013256/3.

1.     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.840,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych), + podatek Vat 23%

Ogłoszona do  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatna jednorazowo, w terminie nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do ustalonej ceny zostanie naliczony podatek VAT    w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.

2.   Przeznaczenie nieruchomości : 

Zgodnie z Decyzją nr 53/2004 Burmistrza Pieniężna o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2004r.  działka przeznaczona jest pod zabudowę garażową.   


3.  Opis nieruchomości:  

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w kompleksie działek zabudowanych budynkiem garażowym przy  ul. Sadowej w Pieniężnie. Działka położona  na skraju zabudowy szeregowej od strony wschodniej. Dojazd do działki od ul. Sadowej drogą gruntową. W najbliższym otoczeniu działki znajduje się także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz zabudowa firmy Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie. Kształt działki regularny, teren płaski. Działka bez uzbrojenia.

4.  Obciążenie nieruchomości:   


Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  

5.  Termin zagospodarowania:
 
 Nie ustala się.
 
6.  Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7.  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą  na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr: 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 15 stycznia 2024 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.

Wadium zostanie: 

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

-  zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygrywa przetargu. 

Wadium zostanie naliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty    i zawarciu umowy notarialnej. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 12,   dnia 19 stycznia 2024 roku o godzinie 10.00.


Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

-  dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,

-  w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków albo jednego z nich ze stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną   w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej. 

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.  Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana   na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 20000020 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej  z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie uiszczenia    w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.

12.  O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na   rzecz sprzedającego. 

13.  Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący  będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy            w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i  wyłączny koszt Kupującego. 

14. Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 67/2023 z dnia 27 października 2023 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia  27 października 2023 roku do dnia 17 listopada 2023 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, na portalu internetowym BIP Pieniężno, w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienia o wywieszeniu wykazu zostały podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniach 03 listopada 2023 roku.

15.  Przetarg może być odwołany przez Burmistrza Pieniężna. Informacje dotyczące przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23,  tel. (55) 237 46 73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Informacja pdf, 272 kB

Powiadom znajomego