W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

ul. Sadowa, Pieniężno

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Sadowa, Pieniężno
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno jako działkę nr 209/15 o pow. 0,0062 ha, położoną przy ul. Sadowej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00000297/8.
Typ przetargu przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1850,00
Data przetargu
Rozstrzygnięcie

 Nieruchomość sprzedano za kwotę 1.870,00 zł

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 30 stycznia 2024 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art.38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz.U.2023.344 z póź. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2023.40 z póź. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 48/2023 Burmistrza Pieniężna z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U.2021.2213), Burmistrz Pieniężna ogłasza:

 
 
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu  2 miasta Pieniężno jako działkę nr 209/15 o pow. 0,0062 ha, położoną przy  ul. Sadowej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00000297/8.

1.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych); 

 
Ogłoszona do  przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatna jednorazowo, w terminie nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.


2. Przeznaczenie nieruchomości : 


Dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka będąca przedmiotem przetargu brak jest  aktualnego miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno, zatwierdzoną  Uchwałą nr L/238/10 z 15 lipca 2010 roku, przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności.   


3.  Opis nieruchomości:  


Nieruchomość niezabudowana, położona jest przy ul. Sadowej w Pieniężnie za zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Teren działki płaski, kształt regularny- prostokąt. Działka usytuowana od strony wschodniej działki nr 135 obr. 2 miasta Pieniężno (działka przyległą), zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 26 przy ul. Sadowej. Dojazd bezpośredni do działki 209/15 od strony ul. Sadowej, odcinkiem drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Działka usytuowana jest na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną, brak jest przyłączy.

Przedmiotowa działka z uwagi na małą powierzchnię nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.


4.  Obciążenie nieruchomości:   

 
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  5.   Termin zagospodarowania:

 Nie ustala się.


6.   Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.


7.  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą  na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  200,00 zł (słownie: dwieście złotych) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 04 marca 2024 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.

Wadium zostanie: 

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygrywa przetargu. 

Wadium zostanie naliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty    i zawarciu umowy notarialnej. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. 

 

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 12,   dnia 08 marca 2024 roku o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia 4 marca 2024 roku włącznie. 
Zgłoszenie winno zawierać:
- oświadczenie o posiadaniu własności nieruchomości przyległej,
- dowód wpłaty wadium, 
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego.

Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesi na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu dnia  07 marca 2024r.

Oferent przed rozpoczęciem licytacji powinien okazać komisji:
-  w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków, albo jednego z nich ze stosownym potwierdzonym notarialnie pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, albo złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego bądź przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej.

 

9.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 20000020 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 

12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na   rzecz sprzedającego. 

13.  Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący  będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie  i  wyłączny koszt Kupującego. 

14.  Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 48/2023     z dnia 27 lipca 2023 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia   27 lipca 2023 roku do dnia 17 sierpnia 2023 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na portalu internetowym BIP Pieniężno, w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienie     o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 11 sierpnia 2023 roku.

15. Przetarg może być odwołany przez Burmistrza Pieniężna. Informacje dotyczące przetargu   można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23,  tel. (55) 237 46 73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 287 kB

Powiadom znajomego