W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

ul. Sadowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Sadowa
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 137/19 o powierzchni 0,0033 ha, położonej w rejonie ul. Sadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013256/3
Typ przetargu rokowania
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 8.000,00 zł + podatek Vat 23 %
Data przetargu

        Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

        nr 25/2024 Burmistrza Pieniężna

        z dnia 03 kwietnia 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

 

1. Dane dotyczące nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 137/19 o powierzchni 0,0033 ha, położona w rejonie ul. Sadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod  nr EL1B/00013256/3.

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Zgodnie z Decyzją nr 53/2004 Burmistrza Pieniężna o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2004r.  działka przeznaczona jest pod zabudowę garażową.   

 

3. Opis nieruchomości:  

 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w kompleksie działek zabudowanych budynkiem garażowym przy  ul. Sadowej w Pieniężnie. Działka położona  na skraju zabudowy szeregowej od strony wschodniej. Dojazd do działki od ul. Sadowej drogą gruntową. 
W najbliższym otoczeniu działki znajduje się także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i jednorodzinna oraz zabudowa firmy Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie. Kształt działki regularny, teren płaski. Działka bez uzbrojenia. 

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 

4. Terminy przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości: 

 

I przetarg – 19.01.2024 r. – cena wywoławcza – 9.840,00 zł, 

II przetarg – 23.02.2024 r. cena wywoławcza – 9.840,00 zł.

 

5.  Nieruchomość gruntowa Zarządzeniem Burmistrza Pieniężna nr 67/2023 z dnia 27 października 2023 roku ujęta została w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 27 października 2023 roku do dnia 17 listopada 2023 r. w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza. Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane 
w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 03 listopada 2023 r.

 

6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy) + Vat 23%. 

 

7.      Warunki przystąpienia do rokowań:

1.      Złożenie do dnia 07 maja 2024 r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, zgłoszenia uczestnictwa 
w rokowaniach (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem – rokowania  na sprzedaż nieruchomość stanowiącej działkę 
nr 137/19 obręb 2 miasta Pieniężno.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

–        oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem rokowań, stanem prawnym, stanem faktycznym, granicami przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań zawartymi w ogłoszeniu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

–        oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Pieniężno w związku z prowadzonymi rokowaniami na sprzedaż nieruchomości (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

–        osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, jeżeli jedna ze stron nie może uczestniczyć w przetargu (potwierdzone notarialnie);

–        dowód wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów,

–        proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości wraz z proponowaną ceną (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub ratalnie),

2.      Wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy - w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych), którą należy uiścić na konto w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr  03 8313 0009 0042 6015 2000 0020  -  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 07 maja 2024 roku środki finansowe  znalazły się na rachunku bankowym Gminy Pieniężno.        

                                                      

W przypadku  wygrania rokowań wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań. 

Osobom, które nie wygrały rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.

                                                                                                                                       

8. O zakwalifikowaniu zgłoszenia do udziału w rokowaniach będzie decydować data wpływu do tut. Urzędu oraz przedłożone  dokumenty. Brak któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.


9. Termin i miejsce rokowań:

 

Rozpoczęcie rokowań nastąpi w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.  

 

10. Komisja powołana przez Burmistrza do przeprowadzenia rokowań - w obecności uczestników -  po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami oraz wyjaśnieniami zgłoszonymi przez  uczestników rokowań ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.


11. Szczegółowy sposób przeprowadzenia rokowań określa regulamin rokowań, z którym można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, pok.23. tel.055-237-46-73.

 

12. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy 
w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.     

                                                              
13. Burmistrz Pieniężna wyznaczy termin zawarcia umowy notarialnej. W przypadku uchylania się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży – wpłacona na konto urzędu zaliczka nie podlega zwrotowi.


14. Zastrzega się, że Burmistrzowi Pieniężna przysługuje prawo  zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

Załączniki

Powiadom znajomego