W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Królewieckiej, na mapie ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Pieniężno oznaczonej nr 126 o powierzchni 0,4936 ha
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IV/1/2014
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Wartość zamówienia 126.000,00
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg nie wyłonił nabywcy z braku oferentów. Zostanie ogłoszona sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 15 kwietnia 2014 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. nr 102, poz. 651 z 2010 roku z późn. zmianami) i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. nr 207, poz.2108 z 2004 r. z późn. zmianami  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
 III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż  nieruchomości położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Królewieckiej, na mapie ewidencji gruntów obrębu 2 miasta  Pieniężno oznaczonej   nr 126  o powierzchni 0,4936 ha.
 
I. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 126.000,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy).
      Do ceny podanej wyżej dolicza się koszty przygotowania dokumentacji w wysokości
      307,50 zł.
Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.
 
II. Przeznaczenie nieruchomości :
Nieruchomość w dotychczas obowiązującym planie przeznaczona była pod zabudowę mieszkalno-usługową. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, zatwierdzonym Uchwałą nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 grudnia 2002 r. nieruchomość położona na terenie Nowego Centrum TNC. Na terenie TNC obowiązuje stopniowe porządkowanie i intensyfikacja wykorzystania terenów dla funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego, administracji, usług publicznych i komercyjnych. Na teren jest wydana Decyzja nr 3/2013 o warunkach zabudowy przeznaczająca teren pod budowę budynku szeregowego o funkcji usługowo-mieszkalnej.
 
III. Wejście w użytkowanie nieruchomości po zawarciu umowy notarialnej.
 
IV. Ustala się termin zabudowy nieruchomości - do 31.12.2017 roku.
 
V. Nieruchomość położone na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną.
 
VI.  Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzeniu. Na nieruchomości znajduje się budynek murowany (pow. zabudowy 30m2) przeznaczony do likwidacji.
 
VII. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy), z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 26 maja 2014 roku środki finansowe  znalazły się na rachunku bankowym Gminy Pieniężno. 
     
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie 7 dni od daty przetargu, w przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.   
  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 
VIII. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w  wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.
 
IX. Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie  ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia        30 maja 2014 roku  o godz. 11.00.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium,                                                                                            – dowodu tożsamości.   
 
X. Burmistrz Pieniężna zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 
XI. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w UM w Pieniężnie                     ul. Generalska 8 pokój nr 23 tel. 55 237 46 00 i 55 237 46 73.

Powiadom znajomego