W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na przedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 17,91 m2 wraz z 1/18 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Sawity 10, działka ewidencji gruntów obrębu Sawity gmina Pieniężno nr 70/9 o pow. 0,0655 ha
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IV/6/2014
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia Przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 5,480.00 złotych
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg nie wyłonił nabywcy z braku oferentów. Zostanie ogłoszona sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań.
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 15 kwietnia 2014 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. nr 102, poz. 651 z 2010 roku ) i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na na zbycie nieruchomości  (Dz.U. nr 207, poz.2108 z 2004 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 17,91 m2 wraz z 1/18 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Sawity 10, działka ewidencji gruntów obrębu Sawity gmina Pieniężno nr 70/9 o pow. 0,0655 ha.
 
1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  5,480.00 złotych     ( pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt)           
      Do ceny podanej wyżej dolicza się koszty przygotowania dokumentacji w wysokości
307,50zł.
 
2. Przeznaczenie nieruchomości : zabudowa mieszkalna.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno nieruchomość położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej.
 
3.    Uzbrojenie nieruchomości: sieć wodociągowa, elektryczna i kanalizacyjna, centralne ogrzewanie etażowe.
 
4.   Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 
5. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.
 
6. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości 500,00 zł ( pięćset ) -   z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 26 maja 2014 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno. 
Wadium zostanie:
       - zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę która    wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,
    - zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Pozostałą do zapłaty kwotę należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie 7 dni od daty przetargu, w przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.   
  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem       3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 
 
7.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.
 
8.   W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.
 
9. Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia     30 maja 2014 roku  o godzinie  9.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,                                                    – dowodu tożsamości.   
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
12. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73.

Powiadom znajomego