W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

rokowania po dwóch bezkutecznych przetargach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości komunalnych
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 40/2014
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia rokowania po dwóch bezkutecznych przetargach
Wartość zamówienia 28.936,00
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
nabywcą nieruchomości został ustalony Marcin Kowalski za kwotę 35.608,50 zł

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 40/2014
B u r m i s t r z a  Pieniężna
z dnia 1 lipca 2014 r.
 
w sprawie: sprzedaży w drodze rokowań  nieruchomości komunalnych
 
                  Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2013 nr 594 ze zmianami ), art.25 ust.1 i 2, art.28, art.37 ust.1, art.38, art.39 ust.2, art.41, art.67 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.), w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z nr 207 poz. 2109) Burmistrz Pieniężna zarządza:
 
                                                          § 1
Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pieniężno:
- niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno 10, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 57/3 o pow. 0,1475 ha, ujętej w ogłoszeniu stanowiącym   załącznik nr 2.
 
                                                         § 2
Zatwierdzić regulamin rokowań, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.        
                                         
                                                         § 3
Powołać Komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości opisanej w  § 1 w następującym składzie:
Przewodniczący:   Krzysztof Skiba
Członkowie:          Stanisław Gacura
                              Jolanta Karbanik
                              Marcin Budzyński
 
                                                       § 4
Powołana w § 3 Komisja przeprowadza rokowania w oparciu o Regulamin rokowań.      
                              
                                                       § 5
Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                       § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pieniężna
Nr 40/2014 z dnia 1.07.2014 r.
 
REGULAMIN  ROKOWAŃ
 
Przedmiot rokowań
Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości  wymienionej w § 1 Zarządzenia. 
Formę i warunki ogłoszenia o rokowaniach w sprawie zbycia ww. nieruchomości, które pomimo ogłaszanych dwóch przetargów nie znalazły nabywcy, określił Burmistrz Pieniężna.
 
Cel rokowań
Celem rokowań jest ustalenie nabywcy przedmiotowej nieruchomości, oferującego najkorzystniejszą cenę sprzedaży nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania.
 
Sposób przeprowadzenia rokowań
§  Rokowania zostaną przeprowadzone przez powołaną niniejszym Zarządzeniem Komisję, która podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
§  Komisja pracuje w trzyosobowym składzie. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza głosowanie w pełnym składzie. Komisja zbiera się w miejscu i czasie podanym przez organizatora rokowań- Burmistrza Pieniężna.
§  W rokowaniach, jako potencjalni nabywcy, nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby , które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji.
§  Rokowania zostaną przeprowadzone choćby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
§  Przewodniczący Komisji otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje podane w ogłoszeniu o rokowaniach.
§  Komisja w obecności uczestników:
- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń i  sprawdza zawarte w nich dane,  bez ujawniania ich treści uczestnikom,
- sprawdza tożsamość uczestników,
   - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników,
   - ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań i  termin   
      części ustnej,
Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
-          zostały złożone po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie,
-          nie odpowiadają warunkom rokowań,
-          nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne lub nieczytelne, a także gdy dane te budzą wątpliwości co do ich treści.
Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Zaznacza się, że dodatkowe propozycje uczestników składane w ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu do rokowań.
Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę nieruchomości  bądź stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
Jeśli uczestnicy rokowań złożyli równorzędne propozycje – Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
Z przeprowadzonych rokowań Przewodniczący Komisji sporządza protokół.
Z chwilą podpisania protokołu rokowania uważa się za zamknięte.
Protokół sporządza się w 3-ch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.
Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.
Protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
Bezpośrednio po zamknięciu rokowań Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników o ich wyniku.
Burmistrz Pieniężna wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikowi rokowań przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Pieniężna w terminie  7 dni od dnia zamknięcia rokowań. Skarga winna być rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
Burmistrz Pieniężna może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie zaskarżonych czynności  lub unieważnić rokowania  bądź uznać skargę za niezasadną.
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej – Burmistrz Pieniężna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega wówczas  zwrotowi.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca nieruchomości zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika który nie został ustalony nabywcą nieruchomości zwraca się niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia nieruchomości, do której dolicza się podatek VAT –zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, w przypadku sprzedaży ratalnej termin pierwszej raty.
Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca nieruchomości.
Burmistrz Pieniężna zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby fizyczne biorące udział w rokowaniach mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach.
Gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pieniężna
Nr 40/2014 z dnia 1.07.2014 r.
 
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Pieniężno
 
Dane dotyczące nieruchomości:
 
Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 57/3 o pow. 0,1475 ha.
 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 grudnia 2002 r. nieruchomość położona na terenie oznaczonym jako OMN – obszar zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Na tym obszarze zaleca się: utrzymanie, rozbudowę i modernizację zabudowy mieszkaniowej o średniej i niskiej intensywności.
Uzbrojenie nieruchomości: instalacje wodociągowa, kanalizacyjna elektryczna.
 
 1.Cena wywoławcza nieruchomości netto: 28.936,00 złotych     (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć).                              
 
2.Do ustalonej wartości nieruchomości dolicza się  koszty przygotowania dokumentacji  w  wysokości 307,50 zł.
 
I.       Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 
II.    Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości:
                    – 7.03.2014 r.,
                    - 30.05.2014 r.
 
III. Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach można przesyłać lub składać do dnia 4 sierpnia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem                                 –        rokowania  ulica Zawadzkiego.
       O zakwalifikowaniu zgłoszenia do udziału w rokowaniach będzie decydować data          wpływu do Urzędu.
 
IV.             Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:
- imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
            - datę sporządzenia zgłoszenia
            - oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
               warunki bez zastrzeżeń
            - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ( jednorazowo lub ratalnie )           
            - proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,
            - ponadto do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej               tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy  w               wys.  3.000.00 zł (trzy tysiące)  którą należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr  03 8313 0009 0042 6015 2000 0020  -  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 4 sierpnia 2014 roku środki finansowe  znalazły się na rachunku bankowym Gminy Pieniężno. 
 
V.                  Rozpoczęcie rokowań nastąpi  w dniu 8 sierpnia 2014 r. o godz. 10.30   w pokoju     nr 12    Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.  
              Komisja powołana przez Burmistrza do przeprowadzenia rokowań - w              obecności uczestników -  po zapoznaniu się ze złożonymi zgłoszeniami oraz               wyjaśnieniami zgłoszonymi przez  uczestników rokowań ogłasza, które zgłoszenia               zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
 
VI.             Szczegółowy sposób przeprowadzenia rokowań określa regulamin rokowań, z którym można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, pok.23. tel.0 55 237 46 73.
 
VII.          Burmistrz Pieniężna wyznaczy termin zawarcia umowy notarialnej. W przypadku uchylania się ustalonego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży – wpłacona na konto urzędu zaliczka nie podlega zwrotowi
 
 
VIII.       Zastrzega się, ze Burmistrzowi Pieniężna przysługuje prawo  zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
 
 

skan treści zarządzenia
 

Załączniki

Powiadom znajomego