W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Bornity, w ewidencji gruntów obrębu Bornity gmina Pieniężno oznaczonych: a) nr 135/1 o powierzchni 0,3567 ha, b) nr 135/2 o powierzchni 0,4322 ha, c) nr 135/3 o powierzchni 0,3161 ha, d) nr 135/4 o powierzchni 0,3354 ha, e) nr 135/5 o powierzchni 0,4570 ha.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 02/02/2014
Zamawiający Burmistrz Pieniężna
Tryb zamówienia Przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 15.700 zł do 21.300 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetargi nie doszły do skutku, oferenci nie zgłosili postąpienia. Zostanie ogłoszona sprzedaż nieruchomości w II przetargu.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 1 lipca 2014 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U. nr 207, poz.2108 z 2004 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Bornity, w ewidencji gruntów obrębu Bornity gmina Pieniężno oznaczonych:
1. a) nr 135/1 o powierzchni 0,3567 ha,
    b) nr 135/2 o powierzchni 0,4322 ha,
    c) nr 135/3 o powierzchni 0,3161 ha,
    d) nr 135/4 o powierzchni 0,3354 ha,
    e) nr 135/5 o powierzchni 0,4570 ha.

2. Cena wywoławcza nieruchomości ujętych w pkt. wynosi:
1a. – 16.700,00 zł (szesnaście tysięcy siedemset),
1b. – 20.200,00 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście,
1c. – 14.800,00 zł (czternaście tysięcy osiemset),
1d. – 15.700,00 zł (piętnaście tysięcy siedemset),
1e. – 21.300,00 zł ( dwadzieścia jeden tysięcy trzysta).
      Do ceny podanej wyżej dolicza się koszty przygotowania dokumentacji w wysokości
      184,50 zł do każdej z nieruchomości.
Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo. Do ustalonej ceny zostanie ndoliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.
 
3.Przeznaczenie nieruchomości :
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionym Uchwałą  Nr L/238/10 z dnia 15 lipca 2010 roku nieruchomość położona na terenie przeznaczonym na cele produkcji rolniczej w obszarze chronionym.
 
4. Uzbrojenie nieruchomości: brak.
 
5. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 
6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.
 
7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości:  
    a) dla działki nr 135/1 w wysokości 1.700,00 zł,
    b) dla działki nr 135/2 w wysokości 2.000,00 zł,
    c) dla działki nr 135/3  w wysokości 1.500,00 zł,
    d) dla działki nr 135/4  , w wysokości 1.600,00 zł,
    e) dla działki nr 135/5  w wysokości 2.100,00 zł,
 
-   z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 4 sierpnia 2014 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno. 
Wadium zostanie:
       - zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę która    wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,
    - zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Pozostałą do zapłaty kwotę należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie 7 dni od daty przetargu, w przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.   
  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem       3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 
8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
9.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.
 
10.   W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.
 
11.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia  8 sierpnia 2014 roku 
    a) dla działki nr 135/1 o godzinie 11.30,
    b) dla działki nr 135/2 o godzinie 12.00,
    c) dla działki nr 135/3  o godzinie 12.30,
    d) dla działki nr 135/4  o godzinie 13.00,     
    e) dla działki nr 135/5  o godzinie 13.30.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,                                                   –      dowodu tożsamości.   
 
12.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
13. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 4

Powiadom znajomego