W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Wymiana hełmu wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Pieniężnie”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wymiana hełmu wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Pieniężnie
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IN.271.2.5.2016
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Wymiana hełmu wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Pieniężnie” 

                                                                                             

 

 

  1. Zamawiający:

Gmina Pieniężno

ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582 156 21 96

REGON 170748005


 2. Przedmiot zamówienia:


Wymiana hełmu wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Pieniężnie, zlokalizowanej na placu rynku.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem następujące elementy:

- rozbiórka uszkodzonego hełmu wieży oraz sterczyn wieży

-  wykonanie i zamontowanie nowego hełmu z blachy miedzianej lub tytanowo – cynkowej,  zaprojektowanego wg projektu budowlanego dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie

- rozebranie sterczyn wieży i odtworzenie wg projektu budowlanego

- ocena bieżącego stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji

- w razie konieczności wykonanie niezbędnych zabezpieczeń konstrukcjiDo wykonawcy należy:

-  zapewnienie nadzoru osoby posiadającej niezbędne uprawnienia budowlane (obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 270/93)

- przeprowadzenie rozbiórki z uwzględnieniem przepisów BHP i p.poż.

- zapewnienie kontenera do składowania materiałów z rozbiórki

- po wykonaniu prac rozbiórkowych i posegregowaniu odpadów, wywiezienie odpadów do miejsca składowania (PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Braniewie)
Przy przekazaniu placu budowy Zamawiający wskaże dokładną lokalizację miejsca składowania odpadów  z rozbiórki.

Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

 3. Opis sposobu przygotowania oferty:

a)   Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)   Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)     Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę.

g)   Oferty można składać za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.


4. Warunki wymagane od wykonawcy:

- Wykonawca musi spełniać warunek posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunku)


 5. Dokumenty składające się na ofertę:

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w pkt. 46. Termin i miejsce składania ofert:

- termin składania ofert do dnia 5 października 2016 roku 

- miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, inwestycje@pieniezno.pl, fax: 55 237 46 01


7. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 30 grudnia 2016 roku 


8. Tryb udzielania wyjaśnień:

e-mail : inwestycje@pieniezno.pl

fax : 55 237 46 01 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 


Formularz ofertowy 

 
 
 

Powiadom znajomego