W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

IN.271.2.1.2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IN.271.2.1.2018
Zamawiający Gmina Pieniężno
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia poniżej 30.000 Euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8
rozstrzygnięcie

Wybrano ofertę Schroniska dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska - Spółka Cywilna Radysy 13 12-230 Biała Piska za kwotę brutto 19.200,00 zł.

Pieniężno, dn.15.01.2018 r.

IN. 271.2.1.2018

Zaproszenie

do złożenia oferty na zadanie pn.

Odławianie wrazprzejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno

1.    Zamawiający:

Gmina Pieniężno

ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582 156 21 96

REGON 170748005

2.    Przedmiot zamówienia:

1) Przyjęcie i dalsze utrzymanie w schronisku psów bezdomnych z terenu Gminy Pieniężno.

2)Prowadzenie ewidencji przyjmowanych do schroniska zwierząt zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla psów  (Dz. U.                2004.158.1657).

3)Objęcie psów opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała. Pomieszczenia te muszą spełniać wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne i być utrzymywane na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym.

4)Zapewnienie dostarczonym do schroniska zwierzętom opieki przez osoby posiadające przeszkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

5)Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia.

6)Zapewnienie opieki weterynaryjnej zgodnie z postanowieniami § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004.158.1657).

7)Podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem nowych właścicieli dla wyłapywanych zwierząt.

8)Przewidywalna maksymalna ilość bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku                  w okresie obowiązywania umowy wynosi 12.

3.    Opis sposobu przygotowania oferty:

a)    Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę.

g)   Oferty można składać za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 4.    Warunki wymagane od wykonawcy:

- Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2017.1289),

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2017.1855),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2017.1840),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004.158.1657),

- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998.116.753).

5.    Dokumenty składające się na ofertę:

-formularz oferty,

- zaakceptowany projekt umowy,

- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu i prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.

 6.    Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przedłożyć w terminie do 26stycznia 2018 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl  lub urzad@pieniezno.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 7.    Termin wykonania zamówienia:

Od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

 8.    Tryb udzielania wyjaśnień:

Forma pisemna na adres : gospodarka.komunalna@pieniezno.pl lub Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska8, 14-520 Pieniężno.

Załączniki

projekt umowy pdf, 1.17 MB
wzór oferty pdf, 232 kB
zaproszenie pdf, 849 kB

Powiadom znajomego