W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zapytanie ofertowe plac zabaw przy przedszkolu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pieniężnie
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś. euro
Termin składania ofert

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU  OFERTOWYM

Na realizacje zadania pn. „Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie”


 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

ul. Ornecka 8

14-520 Pieniężno

 

 

 1.  Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. 2017 poz. 562 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2017 poz. 106).

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 działanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy operacji pn. „Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie”. Powyższa operacja realizowana będzie na działce ewidencyjnej 76/4, obręb 2, w miejscowości  Pieniężno, przy ulicy Sadowej 3.


2. Planowane prace obejmują:

a)      rozbiórkę 2 istniejących piaskownic o konstrukcji betonowej z drewnianym wykończeniem

b)       rozbiórkę wybranych nawierzchni placów z płyt chodnikowych,

c)      rozbiórkę wybranych elementów małej architektury (wybrane zestawy zabawowe i rekreacyjne, wiata),

d)      budowę placu zabaw wyposażonego w następujące elementy:

e)      huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - wymiary urządzenia (LxWxH): 2,94 x 1,90 x 2,61 m, wysokość swobodnego upadku: 1,1 m;

f)       altanka na wzniesieniu - wys. ściany bocznej 2.10 m; szer. ściany bocznej 1.50 m; wysokość całkowita 3.05 m; dach kryty gontem; słupy nośne śr. 0.09 m; ławki na każdej ścianie altany; stół wolno-stojący; kotwienie za pomocą stalowych kotew,

g)      zestaw „konie z wozem” - wymiary: 3,5 x 1,0 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 6,5 x 4,0 m);

h)      2 zestawy „samochód” - wymiary: 2,0 x 1,0 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 5,0 x 4,0 m);

i)        zestaw „kolejka z wagonem” - wymiary: 5,1 x 1,0 x 1,3 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 8,0 x 5,0 m)

j)        zestaw „Maluch 1” – wieża ze zjeżdżalnią - wieża / dach dwuspadowy, schody wejściowe, zjeżdżalnia; wymiary: 3,0 x 2,0 x 2,2 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 7,0 x 5,5 m)

k)      drabinka C - wymiary: 1,5 x 0,24 x 2,2 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 5,5 x 4,0 m)

l)        drabinka D - wymiary: 1,5 x 0,24 x 2,2 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 5,5 x 4,0 m)

m)   tablica do rysowania - wymiary: 1,2 x 0,1 x 1,65 m; drewno bezrdzeniowe, montaż na kotwach stalowych (strefa bezpieczeństwa o wym. 4,2 x 3,1 m)

n)      remont i uzupełnienie (wymiana) palisady drewnianej o wysokości min. 90cm i długości 34,5m

 • o)      2 ławki drewniane, zamontowane poprzez zabetonowanie elementów kotwiących

p)      2 kosze na śmieci drewniane z półwałków

q)      tablica informacyjna, montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie zagospodarowania terenu – załącznik nr 1 oraz  przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania


 1. Termin realizacji zamówienia:  od podpisania umowy do dnia 31.08.2018r.
 2. Termin związania ofertą 6 miesięcy.
 3. Warunki płatności faktury: 14 dni od daty otrzymania faktury i podpisania bezusterkowego  protokołu odbioru robót.
 4. Materiały, z których będą wykonane urządzenia odporne na działanie warunków atmosferycznych: elementy drewniane wykonane z drewna bezrdzeniowego,
 5. impregnowanego, zabezpieczonego impregnatem koloryzująco-grzybobójczym elementy dodatkowe i wykończeniowe: wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte plastikowymi kolorowymi „kapslami”, kolorowe wstawki (wypełnienia, daszki) z płyty HDPE. Urządzenia montowane na stalowych kotwach stalowych osadzonych na betonowych fundamentach.
 6. Urządzenia posiadać muszą stosowne certyfikaty lub atesty.
 7. Sposób montażu: urządzenia muszą być zabetonowane w podłożu.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 9. Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy

IV. Istotne warunki zamówienia:

Przedłożenie formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem oraz przedłożenie zdjęć lub kart technicznych urządzeń.

 V. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,
 • maksymalny czas realizacji,
 • datęsporządzenia.                                                                                         

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta.

Ofertę można przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczyć osobiście.

 VI .Informacja na temat zakresu wykluczenia oraz o przesłankach odrzucenia oferty:

 1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,  a wykonawcą.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające na:

a)       uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,

d)      pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii pobocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

e)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Zamawiający odrzuci oferty:

a)       których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b)      złożone przez podmiot

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym

- podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,

c)       które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert;
 VI. Miejsce i termin składania ofert: 

 Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA NA: . „Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie”,  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły, ul. Ornecka 8, 14-520 Pieniężno do dnia 21.06.2018r. godz. 10:00.  Lub mailowo na adres inwestycje@pieniezno.pl O wpływie decyduje złożenia w siedzibie Zamawiającego.

VII.  Wybór najkorzystniej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena – 60%

Gwarancja – 40% 


Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: a) Punktacja dla kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru: Cena (C)= cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty x 60 b) Punktacja dla kryterium „gwarancja” obliczana będzie według wzoru: Gwarancja (G)= Okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) / Okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich ofert (w miesiącach) x 40 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Uwaga! Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie poda (nie wpisze) okresu gwarancji, oferta uznana będzie za nie spełniającą warunek udziału w postępowaniu i zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocena za to kryterium będzie równa ocenie przyznanej jak za zaproponowanie 60 miesięcznego okresu gwarancji. W przypadku wyboru takiej oferty, w umowie na wykonanie zadania obowiązywać będzie okres gwarancji podany w ofercie. 2)Punktacja oferty wyliczona zostanie według wzoru: P(punkty oferty) = C (punkty za cenę) + G (punkty za okres gwarancji) 3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności uzyskanych punktów. Wynik zaokrąglony zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taki sam bilans punktów końcowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

VIII.  Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień: Mateusz Sobieszczuk,   tel. 55 237 4660, e-mail: inwestycje@pieniezno.pl


 IX.  Wybór oferty:

Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w formularzu ofertowym podlega odrzuceniu.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 X.  Warunki udziału w postępowaniu:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

XI. Zmiana umowy:

 1. Zamawiający przewiduje możliwości istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.
 2. Zmiana istotnych postanowień Umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:

1) zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2) przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy na skutek działań podmiotów trzecich, organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, katastrofy budowlanej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, przy czym za takie warunki atmosferyczne

Zamawiający uzna wystąpienie opadu atmosferycznego trwającego nieprzerwalnie przez 7 dni.

3) zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

5) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca, na zasadach określonych w art 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa powyżej wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia

okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

4. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.

5. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Załączniki

Przedmiar pdf, 42 kB
Opis doc, 2.78 MB

Powiadom znajomego