W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno

 

ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

 

tel. 55 237 46 00

 

email: urzad@pieniezno.pl

 

Skrzynka ePUAP – /ucc8u547w1/skrytka 

 

NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

IN.271.2.4.2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Nadzór w projekcie - inżynier kontraktu w ramach realizowanego projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IN.271.2.4.2019
Zamawiający Gmina Pieniężno
Wartość zamówienia do 30.000 Euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie
rozstrzygnięcie
Brak ofert
Zapraszam do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym
nr IN.271.2.4.2019 z dnia 15-05-2019r.

Zamawiający Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno zaprasza do udziału w postępowaniu na „nadzór w projekcie - inżynier kontraktu” w ramach realizowanego projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”., współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych  nr wniosku RPWM.03.01.00-28-0024/18

I.     INFORMACJE OGÓLNE.
Zamawiający: Gmina Pieniężno
Adres Zamawiającego: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
Strona www Zamawiającego: www.pieniezno.pl
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@pieniezno.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Daniel Piotrkowski, Mateusz Sobieszczuk
Termin składania ofert: 22-05-2019r.
Tryb postępowania: Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm).


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

79.42.00.00-4 - Usługi związane z zarządzaniem

79.42.12.00-3 – Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

79.42.11.00-2– Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, którego zadaniem będzie nadzór nad procesem inkubacji i jakością jego wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.

 1. Zakres zadań Inżyniera kontraktu :
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania oszacowania wartości przedmiotu zamówienia
 • Doradztwo w zakresie sposobu ujęcia i opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ – w jednym postępowaniu, w kilku postępowaniach, podziału na części, dopuszczenie ofert z opcjami itp. Z uwagi na specyfikację techniczną elementów zamówienia,
 • Wsparcie Zamawiającego w zakresie identyfikacji adekwatnych wymogów podmiotowych w stosunku do wykonawców (m.in. doświadczenie, sytuacja ekonomiczna, wymogi dotyczące zespołu wdrożeniowego – skład, ilość osób, doświadczenie poszczególnych członków zespołu) i ich implementacja w optymalnej wersji do SIWZ,
 • Sporządzenie wkładu merytorycznego do SIWZ, w tym do: Opisu Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy PZP oraz zasad dotyczących projektów finansowanych ze środków UE w zakresie jednoznacznego i szanującego uczciwą konkurencję opisu przedmiotu objętego zamówieniem; do wzoru oferty, oświadczeń, informacji o metodyce realizacji przedmiotu zamówienia, itd.
 • Współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzenia projektu umowy wraz z załącznikami (m.in. harmonogram realizacji, harmonogram wypłaty wynagrodzenia), adekwatnie do zakresu zamówienia z uwzględnieniem wymogów wynikających z faktu dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych, kształtu dokumentacji aplikacyjnej.
 • Analiza wszelkich dokumentów organizacyjnych i technicznych przedstawianych przez Wykonawcę – plany wdrożeń, harmonogramy, zakresy informacji do przekazania celem realizacji przedmiotu umowy, rejestry (ryzyk, zagadnień itd.), włącznie ze zgłaszaniem merytorycznych uwag, propozycji modyfikacji itd.
 • Nadzór techniczny nad pracami realizowanymi przez Wykonawcę i jakością ich wykonywania.
 • Wsparcie Zamawiającego w procedurach odbiorowych, w tym w zakresie sporządzania protokołu odbioru.
 • Koordynacja prac zespołu projektowego;
 • Organizacja działań projektowych;
 • Monitoring i nadzór nad przebiegiem poszczególnych działań;
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu – w zakresie merytorycznym – oraz innych niezbędnych sprawozdań;
 • Nadzór nad właściwym udokumentowaniem wydatków związanych z realizowanym projektem w zakresie sprawdzenia pod kątem merytorycznym wszystkich faktur, oraz innych dokumentów księgowych;
 • Koordynacja prac dostawców i wykonawców;
 • Przygotowanie dokumentów koniecznych do realizacji projektu: aneksów, uzasadnień oraz zapytań kierowanych do instytucji zarządzającej RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 • Przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przeniesieniu wszelkich praw autorskich do wykonanych dokumentów

Działania te Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową: umową o dofinansowanie, studium wykonalności, wnioskiem o dofinansowanie, a także obowiązujące przepisy prawa.

 1. Termin realizacji usługi obejmuje okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie później niż maj 2019)  do 31.05.2020.  Wykonawca w tym okresie będzie pozostawał w dyspozycji Zamawiającego i będzie świadczył usługi zgodnie z harmonogramem projektu, oraz harmonogramem kwartalnym przygotowanym wspólnie przez  Zamawiającego z Wykonawcą.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. W ramach postępowania zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (zwrotu ofert).

IV. DODATKOWE POSTANOWIENIA I INFORMACJE.

 1. W ramach składania przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatność oferty złożone w ramach niniejszej procedury mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
 2. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzanej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku.
 3. Należności za wykonanie zamówienia płatne będą w terminie 30 dni od przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT .
 4. Zamawiający może wyrazić zgodę na płatności zaliczkowe na poczet realizacji projektu.
 5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i dokumentacji o której mowa w pkt 3 powyżej drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 7. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego (nie więcej niż 276 godzin miesięcznie) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów.
 8. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – za każdy przypadek nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkolenia a dotyczących potrzeb uczestników, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach. Kara może zostać zmniejszona przez Zamawiającego w zależności od wagi uchybienia przy realizacji umowy.
 9. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
 • rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi, realizacji przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenia wszelkiej dokumentacji zleconej przez Zamawiającego,
  • prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zapoznali się z treścią zapytania i nie wnoszą do niej żadnych zastrzeżeń oraz posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia i spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał następujące usługi (załącznik nr 3):
 • Co najmniej 3 usług, w ramach których opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu informatycznego, którego wartość wyniosła min. 500 000,00 zł brutto.
 • Co najmniej 3 usługi w ramach których pełnił funkcję inżyniera projektu o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto
 1. Ocena spełnienia wyżej wskazanych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie w/w usług, tj.: referencji lub protokołów odbioru usług pochodzących od jednostek sektora finansów publicznych.
 2. Posiadania niezbędnego potencjału technicznego oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.
 4. Oferent zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinno być wykazane na dzień i termin składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium „spełnia-nie spełnia” w oparciu o treść oferty złożonej przez Oferenta oraz wymaganych załączników. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe Oferent spełnił.

Oferent niespełniający chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta będzie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 

VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU.

 1. Oferent powinien przedstawić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz informację o Wykonawcy - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego o ile dotyczy.

 VII.   KRYTERIA OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW.

 1. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ofertą Oferenta spełniającego warunki określone z zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak oferty, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
 4. Ocenie będą podlegały następujące kryteria:

4.1      cena – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100pkt.);

 1. W zakresie kryterium cena. Ocena według wzoru gdzie: C - liczba punktów za cenę

         Najniższa oferowana Cena brutto

C = ------------------------------------------------------ x 100%.

               Cena brutto oferty badanej

Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie możliwych do uzyskania jest 100,00 pkt (jako suma punktów za poszczególne kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. Maksymalnie można uzyskać 100% (1%=1pkt.)

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o tej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Jeżeli zostaną złożone ważne oferty przewyższające kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zamówienia.

VIII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 2 i informacji o Wykonawcy załącznik nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania, pod rygorem odrzucenia.
 3. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 5. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres trwania umowy.
 6. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
 7. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Oferenta (osobę/osoby upoważnione). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 8. Dowód wpłaty wadium przed terminem składania ofert.
 9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.

Ofertę złożyć należy do dnia 22-05-2019r. godz. 14.00 osobiście - w biurze Zamawiającego  Gmina Pieniężno,  ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno lub w dni robocze w godzinach pracy, w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr IN.271.2.4.2019” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert oraz za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Gmina Pieniężno,  ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno (decyduje data i godzina wpływu), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr IN.271.2.4.2019” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Oferenta.

Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.


X.   ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

 1. Treść oferty będzie niezgodna z zapytaniem.
 2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
 3. Będzie zawierała rażąco niską cenę.
 4. Podmiot składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 5. Zostanie złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy lub nie będzie zawierała informacji o w/w powiązaniu.

 

XI. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zamawiający rozstrzygając przedmiotowe postępowanie, stosowną korespondencją realizowaną drogą elektroniczną, powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej .


XII.   OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo działania Zamawiającego z należytą starannością, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, terminu realizacji przedmiotu umowy, zaistnienia siły wyższej, łącznej liczby usług, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu postępowania, zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

 

XIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i/lub drogą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: inwestycje@pieniezno.pl  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią niniejszego zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert, jak również będą opublikowane odpowiednio w Bazie Konkurencyjności.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r. poz. 93 ze zm.) oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 7. Do prowadzonego postępowania wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 t. j.);
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania wg. zasady konkurencyjności realizowanej wg. wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z obowiązkiem realizacji przez zamawiającego zasad wynikających z pkt 6.5 ppkt 1) i 2) wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwałości projektu, tj. zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie w ramach, której realizowane będzie przedmiotowe zamówienie;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na podstawie których realizowane jest niniejsze postepowanie;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 -  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

Załącznik nr 3 – Wykaz usługZatwierdzam:


Kazimierz Kiejdo

Burmistrz Pieniężna


Pieniężno  15.05.2019r.

Załączniki

zał. 1 doc, 135 kB
zał. 2 doc, 128 kB
zał. 3 doc, 135 kB

Powiadom znajomego