W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Obwieszczenie o przetargu

XML

Treść

  Pieniężno, dnia 21.10.2020 r. 
                    
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Pieniężna ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 200.

1.Nazwa i siedziba:
Gmina Pieniężno
ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
tel. 55 2374600

2.Dane identyfikacyjne:
Marka : Star 
Model pojazdu: 200
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy
Nr rejestracyjny: NBR K 319
Nr fabryczny: E-64664
Rok produkcji: 1988 r.
Pojemność silnika/moc: 6842 cm3/ 110/150 kW/KM
Ogumienie: Marka – Wymiar – stan techniczny - % zużycia
Tył-STOMIL 8,25 R 20 szt. 4 (bliźniacze) zużycia 50%
Przód-BIELSHINA 8,25 R 20 szt. 2 zużycia 50 %

Samochód ciężarowy wyłączony z eksploatacji, badanie techniczne ważne do 15.05.2019 r. Samochód po wypadku. W okresie użytkowania miał wymienione resory przednie oraz odnowioną malaturę w kolorze czerwonym. Stopień zużycia silnika proporcjonalny do przebiegu i lat eksploatacji. Brak wyposażenia pożarniczego.

3.Cena wywoławcza pojazdu:
4.447,15zł netto + 23% VAT (tj. 1.022,85 zł) =  5.470,00 zł brutto

4.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany środek trwały.
Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Pani Patrycja Kowalska tel. 552374673.
Samochód można oglądać w terminie od 28.10.2020 r. do 04.11.2020 r. w godz. 13:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w miejscowości Pluty (przy OSP Pluty).

5. Wadium.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto    
w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 547,00 zł (pięćset czterdzieści siedem zł.). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 4 listopada 2020 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.

1) Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie.
2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
3) Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

6.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Sekretariacie pok. nr 14 – Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2020 roku o godz. 12:00.
Termin ważności oferty 21 dni od daty jej złożenia.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2020 roku o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno.

8. Oferta pisemna powinna zawierać.
- Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę oferenta
- Oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
- Sposób kontaktu z oferentem
- Termin ważności oferty 21 dni od dnia złożenia oferty

9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Koperta winna być oznaczona „Oferta na zakup samochodu pożarniczego Star 200”. Nie otwierać przed dniem 09.11.2020 roku godz. 12:30.10. Informacje dodatkowe.
1) Sprzedawcy przysługuje prawo wezwania do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
2) Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3) Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.
4) Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.
5) Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą w zał. 1 do niniejszego obwieszczenia.
6) Nie udziela się gwarancji ani rękojmi na sprzedawane ruchomości oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
     

Załącznik 1
do obwieszczenia o przetargu na
sprzedaż samochodu ciężarowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
• przez e-mail:urzad@pieniezno.pl
• telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
• przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:
• realizacji postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 200, 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• Pani/Pana zgoda – na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein 
i Islandię).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:
• sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
• usunięcia danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.
Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego w dniu 09 listopada 2020 roku przetargu pisemnego nieograniczonego nabywcą samochodu pożarniczego STAR 200 został Zakład Usług Leśnych Bogdan Kisyk. Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane