Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XI/54/15

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Status Unieważniona

Treść

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg 


§ 1

 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Pieniężno na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a dotyczące:

 • prowadzenia robót w pasie drogowym;
 • umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • cele wymienione w pkt 1-3 dotyczą również robót drogowych, urządzeń lub obiektów budowlanych będących infrastrukturą „ostatniej mili”;
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.


§ 2.

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych ustala się następujące stawki opłat, za każdy dzień zajęcia:

 • jezdni do 20% szerokości – 2,10 zł,
 • jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 3,20 zł,
 • jezdni powyżej 50% do 100% szerokości – 4,20 zł,
 • chodnika – 2,10 zł,
 • pobocza i zieleńca – 1,10 zł,
 • innych elementów pasa drogowego, nie wymienionych w pkt 1-5 – 2,10 zł.

§ 3

1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 • poza obszarem zabudowanym – 16,00 zł,
 • w obszarze zabudowanym – 42,00 zł,
 • na drogowym obiekcie inżynierskim – 105,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w § 3 ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek oblicza się proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.


§ 4

1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się dzienne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego:

 • poza obszarem zabudowanym – 0,20 zł,
 • w obszarze zabudowanym – 0,30 zł.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ustala się dzienne stawki opłat za 1m2 powierzchni reklamy:

 • umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 0,35 zł;
 • innej niż wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1 – 1,10 zł.

§ 5

1. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 2 - 4, z wyłączeniem zajęcia w celu postoju pojazdu, ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego – 1,10 zł.

 2. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu postoju pojazdu, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego – 0,30 zł.


§ 6.

Za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w § 2, 4 i 5 przez okres krótszy niż 24 godziny, ustala się stawki opłat jak za 1 dzień.

 § 7.

W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdującymi się w pasie drogowym stosuje się stawki wymienione w § 2.

 § 8.

1. Stawki opłat w złotych za jeden dzień zajęcia 1 m2pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” wynoszą przy zajęciu:

 • jezdni do 50 % szerokości – 0,05 zł,
 • jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia – 0,08 zł,
 • poza jezdnią – 0,04 zł.

 2. Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury „ostatniej mili” niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynoszą według lokalizacji urządzenia w pasie drogowym:

 • w poprzek drogi – 5 zł,
 • wzdłuż drogi w jezdni – 1,5 zł,
 • wzdłuż drogi poza jezdnią – 0,5 zł.

3. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili” za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego za jeden dzień zajęcia wynoszą przy zajęciu:

 • jezdni do 50 % szerokości – 0,05 zł,
 • jezdni ponad 50 % szerokości do całkowitego zajęcia – 0,08 zł,
 • poza jezdnią – 0,04 zł.

 4. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury „ostatniej mili” ustala się, roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 5 zł.


§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§ 10.

Do postępowań w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 – 8 w niniejszej uchwale, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.

 § 11.

Do uchwały załącza się następujące załączniki:

 • druk wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  – załącznik nr 1, 2, 3 i 4,
 • zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  a znajdujących się w pasie drogowym – załącznik nr 5,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej – załącznik nr 6.

§ 12.

Traci moc Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.


 Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina MańkutRozstrzygnięcie nadzorcze

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij