Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXI/102/16

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieniężno.

na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 2471 z dnia

Treść

§ 1.Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.                                        

§ 2.Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do deklaracji:

a)      dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiony przez odpowiednie instytucje, a w szczególności:

- placówki opieki zdrowotnej,

- placówki oświatowe,

- uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym,  

  zamieszkujących poza gminą,

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

- zakłady karne,

- domy dziecka,

- domy spokojnej starości;

b)      dokument potwierdzający posiadanie Karty Dużej Rodziny wydanej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015r. poz. 1359).

c)      dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności gospodarczej, likwidację działalności, zawieszenie działalności, w odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

 § 3.Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany danych określonych w deklaracji.

 

 §  4.Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

§  5. 

  1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie XSD.

  1. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XSD określa załącznik
    nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.Deklaracja określona w §1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1114)

§ 7.Przekazywanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznejdeklaracji określonej w §1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed bezprawnym dostępem.

 § 8.Traci moc uchwała Nr XXXV/233/14 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieniężno.


§  9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia o w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina Mańkut


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij