Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XI/75/19

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wykonywania inicjatywy obywatelskiej

na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakimi muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2.   Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)  Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Pieniężno;

2)  Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pieniężnie;

3)  Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieniężnie

4)  Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,

§ 3. Grupa mieszkańców gminy licząca do najmniej 100 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

§ 4. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet.

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób, które mają czynne prawo wyborcze do Rady. Osoby te składają pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia/imion i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

§ 5. 1. Komitet informuje Przewodniczącego Rady o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej, składając wniosek zawierający:

1) projekt uchwały zredagowany w sposób zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) oraz § 33 ust. 1 Statutu Gminy Pieniężno (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. poz. 3813 z dnia 25 lipca 2019 r.) w szczególności zawierać:

a) tytuł uchwały,
 b) podstawę prawną,
 c) postanowienia merytoryczne,
d) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały
e) określenie terminu wejścia w życie uchwały,
e) uzasadnienie.
 
2) listę co najmniej 100 mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą,
 
3) oświadczenie o utworzeniu komitetu, które musi zawierać:
a) tytuł projektu uchwały;
b) dane członków komitetu:
- imię (imiona) i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- numer ewidencyjny PESEL;
- własnoręczny podpis.

§ 6. 1. Przewodniczący Rady w terminie 7 dni przekazuje projekt uchwały Burmistrzowi w celu jego analizy pod względem formalno-prawnym.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, wzywa Komitet do ich usunięcia.

3. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje niemożliwość przedłożenia złożonego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej.
§ 7.  1. Projekt uchwały spełniający wymogi określone w  § 5 ust. 1 jest zamieszczany przez Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej z informacją o zawiązaniu się Komitetu.

2. Komitet zbiera podpisy pod projektem uchwały po zamieszczeniu przez Burmistrza informacji określonych w ust. 1.

3. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok imienia/imion, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.

4. Listę poparcia, o której mowa w ust. 3 sporządza się zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
 
§ 8.  1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały stanowiący przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.

3. Promocja na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców gminy  ją popierających może rozpocząć się po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
   
§ 9. 1. Komitet, po zebraniu co najmniej 100 podpisów osób popierających projekt uchwały przedkłada listy poparcia Przewodniczącemu Rady.

2. W przypadku gdy liczba ważnych podpisów popierających projekt uchwały jest niższa niż określona w § 3, Przewodniczący Rady powiadamia Komitet o pozostawieniu projektu uchwały bez rozpatrzenia.

3. W przypadku, gdy liczba podpisów pod projektem jest równa lub większa, niż określona w § 3, Przewodniczący Rady wprowadza projekt do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy, jednak nie później, niż po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia projektu.

4. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały wraz z wymaganymi opiniami  na posiedzenie właściwych Komisji Rady celem zaopiniowania, a następnie wprowadza do porządku obrad Rady Miejskiej.

§ 10.  Przewodniczący Rady zawiadamia Komitet o terminie procesowania projektu uchwały na posiedzeniach komisji i sesji rady miejskiej.
 
§ 11.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.
      
§ 12.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij